In de Tarot de Marseille

In de Tarot de Marseille vertegenwoordigen zwaarden de intellectuele en mentale aspecten van het leven. Ze symboliseren logica, analyse, helderheid, daadkracht, en conflict. De zwaardenserie gaat over het verwerken van informatie, het nemen van beslissingen, en het navigeren door uitdagingen.

De sleutelwoorden voor zwaarden zijn:

 • Intellect
 • Lucht
 • Verstand
 • Analyse
 • Beslissingen
 • Conflict
 • Uitdagingen
 • Overwinning
 • Kracht


De zwaardenserie in de Tarot de Marseille omvat de volgende kaarten:

 • Aas van Zwaarden: Nieuwe ideeën, begin van een intellectuele reis
 • Twee van Zwaarden: Afwachten, besluiteloosheid, impasse
 • Drie van Zwaarden: Verdriet, teleurstelling, gebroken hart
 • Vier van Zwaarden: Rust, herstel, bezinning
 • Vijf van Zwaarden: Verlies, nederlaag, teleurstelling
 • Zes van Zwaarden: Vooruitgang, overwinning op obstakels
 • Zeven van Zwaarden: Bedrog, misleiding, verwarring
 • Acht van Zwaarden: Angst, gevangenschap, beperking
 • Negen van Zwaarden: Wanhoop, depressie, angst
 • Tien van Zwaarden: Catastrofe, einde van een cyclus
 • Heer van Zwaarden: Autoriteit, intellect, daadkracht
 • Vrouw van Zwaarden: Intuïtie, intelligentie, waarheid
 • Ridder van Zwaarden: Moed, avontuur, idealisme
 • Schildknaap van Zwaarden: Nieuwsgierigheid, leergierigheid, potentieel


De betekenis van de zwaardkaarten kan variëren depending van de context van de legging. In het algemeen duiden ze op intellectuele processen, mentale uitdagingen, en de kracht om deze te overwinnen.

Enkele tips voor het interpreteren van zwaardkaarten:

 • Let op de positie van de kaart in de legging.
 • Neem de omringende kaarten in overweging.
 • Denk aan de symboliek op de kaart.
 • Vertrouw op je intuïtie.


Volgens Alejandro Jodorowsky

In zijn gereconstrueerde Tarot de Marseille deck, benadrukt Jodorowsky de zwaarden als vertegenwoordiging van de scheppende kracht van de lucht. Hij linkt ze aan het masculine principe, geassocieerd met actie, wil, en doorzettingsvermogen. Jodorowsky ziet de zwaardenserie als een reis van bewustzijn.

 • De vroege kaarten (Aas tot Vier) symboliseren hetontwaken van ideeënen het scheppen van plannen.
 • De midden kaarten (Vijf tot Negen) vertegenwoordigenconflicten, obstakels, en innerlijke strijd.
 • De latere kaarten (Tien, Hofkaarten) tonen deintegratie van ervaringenen het bereiken van meesterschap.

Jodorowsky's interpretatie benadrukt ook:

 • De wil tot transformatie: Zwaarden kunnen staan voor hetdoorhakken van oude patronenen hetcreëren van nieuwe realiteit.
 • De kracht van het woord: Zwaarden symboliseren communicatie, argumentatie, en het uiten van waarheid.


In het Boeddhisme

Een sleutelbegrip in het Boeddhisme is 'onbewustzijn' (avidya). Dit is de fundamentele onwetendheid over de ware aard van de realiteit, die leidt tot gehechtheid, afkeer en lijden. Door middel van meditatie en beoefening van het Boeddhistische pad, kan men inzicht verwerven in de ware aard van de realiteit en bevrijding van lijden bereiken. Dit 'ontwaken' (bodhi) omvat het bevrijden van de geest van ongezonde mentale patronen en het cultiveren van helderheid, compassie, en wijsheid.

Boeddhistische meditatie beoefent gerichte aandacht om mentale processen te observeren en te bevrijden van ongezonde patronen. Dit kan leiden tot een toestand van 'no-mind', een helderheid en openheid van geest die vrij is van discursieve gedachten en concepten.In deze toestand van 'no-mind' ervaart men de realiteit direct, zonder de vertroebeling van intellectuele interpretatie of emotionele reacties. Dit is een cruciaal aspect van het Boeddhistische pad naar bevrijding.

Het Boeddhisme waardeert het intellect, maar plaatst het in een breder kader van mentale beoefening en spirituele ontwikkeling. Het doel is om een ​​verlichte geest te cultiveren die vrij is van lijden en ten goede van alle wezens werkt.


De Boeddha sprak rechtstreeks over het concept van no-mind in verschillende soetra's (geschriften) en lezingen. Hieronder belicht ik enkele sleutelcitaten en uitleg:

1. De Hart Sutra:

 • "Ver weg van alle concepten is er geen verwarring. In die helderheid is er geen angst, noch hindernis. Nirvana is hier en nu."

Deze passage benadrukt dat no-mind de toestand is waarin men vrij is van mentale constructies en concepten. In deze helderheid ervaart men geen angst of lijden, en realiseert men de ware aard van de realiteit (nirvana) in het hier en nu.

2. De Lankavatara Sutra:

 • "Zoals de ruimte onbegrensd is en geen grenzen kent, zo is ook de geest van de Tathagata (verlichte) onbegrensd en vrij van alle grenzen."

Deze passage vergelijkt de geest in no-mind met de onbegrensde ruimte. Zoals de ruimte alles omvat zonder grenzen, zo omvat de no-mind alle ervaringen zonder gehechtheid of afkeer.

3. De Diamond Sutra:

 • "Ver voorbij waarheid en onwaarheid, is er geen illusie. In die toestand is er geen verwarring, geen dualiteit, geen komen of gaan."

Deze passage benadrukt dat no-mind de toestand is voorbij alle dualiteiten en concepten. In deze toestand ervaart men de realiteit zonder de vertroebeling van intellectuele interpretatie of subjectieve oordelen.

Uitleg van no-mind:

No-mind is geen toestand van leegte of onbewustzijn. Het is eerder een toestand van helderheid en openheid, waarin men de realiteit direct ervaart zonder de tussenkomst van mentale constructies.

Dit kan worden bereikt door meditatiebeoefening die gericht is op het observeren van de eigen gedachten en emoties zonder oordeel. Door te leren loslaten van gehechtheid aan mentale concepten, kan men de natuurlijke helderheid van de geest ervaren.

Belangrijke aspecten van no-mind:

 • Geen gehechtheid:In no-mind is er geen gehechtheid aan gedachten, emoties, of ervaringen. Men observeert deze zonder oordeel of verlangen.
 • Openheid:Er is een openheid en receptiviteit voor alles wat zich voordoet, zonder afweer of angst.
 • Helderheid:De geest is helder en kalm, vrij van verwarring en obsessie.
 • Directheid:Men ervaart de realiteit direct, zonder de vertroebeling van intellectuele interpretatie.

No-mind in de praktijk:

No-mind is niet alleen een conceptueel idee, maar kan ook worden ervaren in het dagelijks leven. Door meditatie en mindfulness kan men de vaardigheid ontwikkelen om te observeren en te accepteren wat er zich voordoet zonder oordeel.

Dit kan leiden tot meer rust, helderheid, en compassie in het dagelijks leven.


In het Taoïsme

In tegenstelling tot de westerse nadruk op rationeel denken, benadrukt het Taoïsme de waarde van intuïtie, spontaniteit en het volgen van de natuurlijke stroom van de Tao. Dit betekent niet dat logica, helderheid en analyse onbelangrijk zijn in het Taoïsme, maar dat ze anders worden gedefinieerd en benaderd.

De Tao:

De kern van het Taoïsme is de Tao, de onnoembare, onzichtbare bron van alles wat bestaat. De Tao stroomt voortdurend en is in voortdurende transformatie. Het Taoïsme leert ons om in harmonie te leven met de Tao door ons te bevrijden van vastberadenheid en te handelen met 'wu wei', het principe van 'niet-doen'.

Helderheid van geest:

Helderheid van geest in het Taoïsme is gebaseerd op:

 • Observatie: Aandachtig observeren van de natuurlijke wereld en de innerlijke ervaringen zonder oordeel.
 • Intuiïtie: Vertrouwen op de innerlijke wijsheid en het gevoel van 'niet-weten'.
 • Spontaniteit: Handelen in overeenstemming met de natuurlijke stroom van de Tao zonder vast te houden aan precieze plannen of analyses.

Logica en analyse:

Het Taoïsme waardeert het belang van het observeren van de natuurlijke wereld en het begrijpen van de dynamiek van Yin en Yang. Dit kan leiden tot een diepgaand begrip van de realiteit, maar dit begrip is gebaseerd op intuïtie en ervaring, rather dan op logische analyse.

Tegenstellingen met westerse logica:

 • Het Taoïsme waardeert het cyclische en voortdurend veranderende karakter van de realiteit, terwijl westerse logica vasthoudt aan statische concepten en waarheid.
 • Het Taoïsme benadrukt het belang van harmonie en evenwicht, terwijl westerse logica vaak gericht is op tegenstellingen en dualiteit.
 • Het Taoïsme waardeert intuïtie en gevoel, terwijl westerse logica primair gericht is op rationeel denken en objectiviteit.


In het Confucianisme

Confucius over de kracht en rol van het intellect:

Confucius benadrukte het belang van intellectuele ontwikkeling, maar zag het niet als het enige of hoogste doel van de mens. Hij stelde dat kennis en intellect gepaard moeten gaan met deugdzaamheid en praktische toepassing in de realiteit.

Kernpunten:

 • Zelfstudie:Confucius benadrukte het belang van voortdurende zelfstudie om kennis te vergaren en het eigen intellect te ontwikkelen.
 • Kritisch denken:Hij moedigde kritisch denken en het bevragen van traditionele autoriteiten aan.
 • Toepassing van kennis:Kennis en intellect zijn pas waardevol wanneer ze worden toegepast in de realiteit om anderen te helpen en de samenleving te verbeteren.
 • Deugdzaamheid:Intellectuele capaciteiten zijn nutteloos zonder morele waarden zoals Ren (menselijkheid) en Li (etiquette).

Voorbeelden:

Confucius stelde dat men "zichzelf moet cultiveren door middel van leren" en "de waarheid moet zoeken in feiten". Hij moedigde zijn leerlingen aan om vragen te stellen en kritisch na te denken over de leringen die ze kregen. Confucius zelf was een voorbeeld van intellectuele nieuwsgierigheid en leergierigheid. Hij stelde: "Ik ben niet iemand die kennis vergaart zonder erover na te denken, of die nadenkt zonder te leren." De Confucianistische leer benadrukt het belang van een leven lang leren voor de ontwikkeling van deugdzaam en intellectueel bekwame individuen.

Confucius beschouwde het intellect als een krachtig instrument voor de ontwikkeling van de mens, maar hij benadrukte dat het gepaard moet gaan met deugdzaamheid en praktische toepassing. Intellectuele ontwikkeling is waardevol wanneer het ten goede van de samenleving wordt ingezet.