Wat betekent het Laatste Oordeel
(le Jugement) Tarot Kaart?

Ervoor erkend.


Vraag: Wat heb je eruit geleerd? Wat is het dat erkenning mist in je leven? Waarin heeft wijsheid angst kunnen vervangen?

1. Algemene betekenis / Tarot de Marseille

De algemene betekenis van “jugement” in de tarot de marseille is die van verandering, bewustwording, wedergeboorte en inspiratie. Het is een kaart die aangeeft dat er een nieuw begin mogelijk is, na een periode van introspectie en zelfreflectie. De kaart toont een engel die met een trompet de opstanding van de doden aankondigt, wat symbool staat voor de spirituele transformatie die de persoon doormaakt. De kaart nodigt uit om te luisteren naar de innerlijke stem, die de weg wijst naar een hoger doel.

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotist en filmmaker, is de kaart van het oordeel een uitnodiging om alle grenzen te overschrijden en je te verbinden met het goddelijke. Hij zegt: "Ik wis permanent alle grenzen." Hij beschouwt de kaart als een uitdrukking van de onsterfelijke en immateriële bewustzijn, die een dringende oproep doet om op een andere manier te leven. Hij legt ook de nadruk op het belang van de muziek, die de goddelijke natuur voortbrengt.

Visueel toont de kaart op zich van het oordeel toont een engel die met een trompet de opstanding van de doden aankondigt. De doden staan op uit hun graven, met hun armen geheven naar de hemel. De engel symboliseert de goddelijke boodschap, die een nieuwe fase in het leven inluidt. De doden staan voor het verleden, dat wordt losgelaten om plaats te maken voor het nieuwe. De kaart duidt op een verandering, een bewustwording, een wedergeboorte en een inspiratie.

De kaart van het oordeel nodigt je uit om te luisteren naar je innerlijke stem, die je roept om je ware zelf te ontdekken en te uiten. Het is een kaart die aangeeft dat er een nieuw begin mogelijk is, na een periode van introspectie en zelfreflectie. De kaart moedigt je aan om je te bevrijden van alle beperkingen en angsten die je tegenhouden, en om je te verbinden met je hogere doel. De kaart vraagt je om je leven te herzien en te evalueren, en om te kiezen voor wat echt belangrijk is voor jou.

Een bekende tarotist en filmmaker die veel over de kaart van het oordeel heeft geschreven, is Alejandro Jodorowsky. Hij beschouwt de kaart als een uitdrukking van de onsterfelijke en immateriële bewustzijn, die een dringende oproep doet om op een andere manier te leven. Hij zegt: “Ik wis permanent alle grenzen.” Hij legt ook de nadruk op het belang van de muziek, die de goddelijke natuur voortbrengt.


2. Carl Jung en de Archetypes

Carl Jung was een beroemde Zwitserse psychiater en psychotherapeut die een theorie ontwikkelde over het proces van individuatie, of het worden van een geïntegreerd en authentiek individu. Volgens Jung is individuatie een natuurlijk en instinctief proces dat gericht is op de realisatie van het zelf, of het centrum van de persoonlijkheid dat zowel het bewuste als het onbewuste omvat.

Jung benadrukte het belang van oordeel in het proces van individuatie, omdat het een functie is die helpt om de tegenstellingen en conflicten die zich voordoen tussen het bewuste en het onbewuste te verzoenen. Oordeel is het vermogen om te evalueren, te beslissen en te kiezen tussen verschillende mogelijkheden of alternatieven. Jung onderscheidde twee soorten oordeel: rationeel en irrationeel.

Rationeel oordeel is gebaseerd op logica, redenering en objectieve criteria. Het is gerelateerd aan de denkfunctie, die analyseert, classificeert en ordent de informatie die wordt waargenomen. Irrationeel oordeel is gebaseerd op intuïtie, gevoel en subjectieve criteria. Het is gerelateerd aan de gevoelsfunctie, die waardeert, waardeert en harmoniseert de informatie die wordt waargenomen.

Jung geloofde dat een evenwichtige ontwikkeling van beide soorten oordeel essentieel is voor het proces van individuatie, omdat ze beide aspecten van de realiteit weerspiegelen. Een persoon die alleen rationeel oordeelt, kan geneigd zijn om het onbewuste, het irrationele en het symbolische te negeren of te onderdrukken, wat kan leiden tot een verlies van creativiteit, spontaniteit en authenticiteit. Een persoon die alleen irrationeel oordeelt, kan geneigd zijn om het bewuste, het rationele en het concrete te verwaarlozen of te verwerpen, wat kan leiden tot een verlies van helderheid, consistentie en realiteitszin.

Jung stelde dat een persoon die streeft naar individuatie moet leren om zijn of haar dominante oordeelsfunctie aan te vullen met de tegenovergestelde functie, om zo een meer volledige en geïntegreerde visie op zichzelf en de wereld te bereiken. Dit vereist een proces van zelfreflectie, zelfkritiek en zelfcorrectie, waarbij de persoon zich bewust wordt van zijn of haar eigen vooroordelen, beperkingen en mogelijkheden.


3. In het boeddhisme

Boeddha benadrukte het belang van oordeel, of het vermogen om te evalueren, te beslissen en te kiezen tussen verschillende mogelijkheden of alternatieven. Hij gaf ons verschillende principes, praktijken en hulpmiddelen om ons oordeel te ontwikkelen en toe te passen op verschillende gebieden van ons leven. Hij leerde ons om ons oordeel te baseren op:

 • Onze eigen reden en gezond verstand, niet op blind geloof of autoriteit.
 • Logica en rationaliteit, maar ook op intuïtie en mededogen.
 • De vier nobele waarheden, maar ook op het nobele achtvoudige pad.
 • De drie kenmerken, maar ook op de drie poorten naar de bevrijding.
 • De realiteit zoals die is, niet zoals we willen dat die is.
 • Eenheid of verbinding, niet op dualiteit of scheiding.

Boeddha moedigde ons aan om kritisch, onafhankelijk en verantwoordelijk te zijn voor onze eigen gedachten, woorden en daden. Hij moedigde ons ook aan om empathisch, vriendelijk en altruïstisch te zijn voor alle levende wezens, ongeacht hun verschillen. Hij moedigde ons ten slotte aan om aandachtig, alert en wijs te zijn in elk moment, elke situatie en elke relatie. Hij leerde ons om ons oordeel te gebruiken als een middel om onszelf en anderen te helpen groeien in wijsheid en mededogen, niet als een wapen om onszelf of anderen te kwetsen of te onderdrukken. Hij leerde ons om ons oordeel te gebruiken als een weg naar verlichting, niet als een obstakel voor bevrijding.

Hier zijn enkele van zijn uitspraken die hierop betrekking hebben:


  4. in het taoisme

  Het taoïsme benadrukt het belang van oordeel, of het vermogen om onderscheid te maken tussen wat in overeenstemming is met de Tao en wat niet. Het taoïsme leert dat oordeel niet gebaseerd moet zijn op conventionele normen, regels of dogma’s, maar op intuïtie, ervaring en wijsheid. Het taoïsme moedigt ons aan om ons eigen innerlijke kompas te volgen, dat ons leidt naar onze eigen unieke weg.

  Een van de belangrijkste bronnen van het taoïstische oordeel is het boek van de Tao Te Ching, of het Boek van de Weg en de Deugd. Dit is een verzameling van 81 korte verzen die de essentie van de Tao en de kunst van het leven volgens de Tao uitdrukken. De Tao Te Ching is geschreven door Lao Tzu, of de Oude Meester, die wordt beschouwd als de stichter van het taoïsme.

  Een ander belangrijk aspect van het taoïstische oordeel is het gebruik van symbolen, metaforen en paradoxen om de complexiteit en mysterie van de Tao over te brengen. Een bekend symbool is het yin-yang symbool, dat de complementariteit en interdependentie van tegengestelde krachten in het universum voorstelt. Een bekende metafoor is die van water, dat zacht, vloeiend en nederig is, maar toch sterk, aanpasbaar en doordringend. Een bekende paradox is die van wu wei, of niet-handelen, dat betekent handelen zonder inspanning of dwang, door je over te geven aan de natuurlijke loop der dingen.

  Het taoïsme leert ons dus om ons oordeel te gebruiken als een middel om ons af te stemmen op de Tao, niet als een doel op zich. Het taoïsme leert ons ook om ons oordeel te gebruiken als een bron van creativiteit, flexibiliteit en harmonie, niet als een oorzaak van starheid, conflict of lijden. Het taoïsme leert ons ten slotte om ons oordeel te gebruiken als een weg naar verlichting, niet als een obstakel voor bevrijding. Hier enkele citaten om dit te illustreren.

  Deze citaten laten zien dat de taoïstische filosofen oordeel beschouwden als een belemmering voor het begrijpen en volgen van de Tao, of de Weg. Ze benadrukten het belang van loslaten, aanpassen, eenvoud, spontaniteit en harmonie.


  5. In het confucianisme

  Het confucianisme benadrukt het belang van het juiste oordeel en voorzichtigheid in het leven, vooral in relatie tot de sociale orde, de morele waarden en de menselijke relaties.

  Het juiste oordeel, of het vermogen om te onderscheiden wat goed en kwaad, juist en onjuist, gepast en ongepast is, is volgens het confucianisme gebaseerd op de volgende principes:

  • De vijf constante deugden: menselijkheid (ren), rechtvaardigheid (yi), fatsoen (li), wijsheid (zhi) en trouw (xin). Deze deugden zijn de fundamentele normen voor het menselijk handelen, die iedereen moet nastreven en cultiveren. Menselijkheid is de hoogste deugd, die bestaat uit mededogen, empathie en altruïsme. Rechtvaardigheid is het principe van eerlijkheid, billijkheid en onpartijdigheid. Fatsoen is het geheel van rituelen, gebruiken en etiquette die de sociale harmonie bevorderen. Wijsheid is het vermogen om kennis te verwerven, te analyseren en toe te passen. Trouw is de plicht om loyaal, oprecht en betrouwbaar te zijn.
  • De vijf relaties: vader-zoon, heerser-onderdaan, echtgenoot-vrouw, oudere broer-jongere broer, vriend-vriend. Deze relaties zijn de basis van de sociale structuur, die gebaseerd is op hiërarchie, wederkerigheid en loyaliteit. Elke relatie heeft een specifieke rolverdeling, waarbij de superieure partij zorgzaamheid, bescherming en leiding moet bieden, en de inferieure partij respect, gehoorzaamheid en dienstbaarheid moet tonen. De vriendschapsrelatie is echter gebaseerd op gelijkheid, vertrouwen en genegenheid.
  • De drie schatten: mededogen (ce), zuinigheid (jian) en bescheidenheid (bugan wei tianxia xian). Deze schatten zijn de essentiële kwaliteiten voor een goede heerser of leider, die het welzijn van het volk moet bevorderen. Mededogen is het vermogen om zich in te leven in de behoeften en gevoelens van anderen, en hen te helpen en te steunen. Zuinigheid is het vermogen om verstandig om te gaan met middelen, tijd en energie, zonder verspilling of extravagantie. Bescheidenheid is het vermogen om zichzelf niet te overschatten of te verheffen boven anderen, maar eerder nederig en beschaafd te blijven.

  De voorzichtigheid, of het vermogen om voorzichtig, discreet en verstandig te handelen, is volgens het confucianisme gebaseerd op de volgende praktijken:

  • Het leren van de klassieken: de geschriften die de wijsheid van de oude wijzen bevatten, zoals de Analecten van Confucius, de Mencius, de Grote Leer, de Doctrine van het Midden en de Lente- en Herfstannalen. Deze klassieken zijn de bronnen van kennis, inspiratie en begeleiding voor het confucianisme. Door ze te bestuderen, te memoriseren en te interpreteren kan men zijn oordeel verbeteren en verfijnen.
  • Het cultiveren van zichzelf: het proces van zelfverbetering dat bestaat uit morele discipline, intellectuele ontwikkeling en spirituele verfijning. Door zichzelf te cultiveren kan men zijn karakter vormen, zijn potentieel realiseren en zijn bestemming vervullen. Het doel van zelfcultivatie is om een edel mens (junzi) te worden: iemand die moreel voortreffelijk, sociaal verantwoordelijk en cultureel verlicht is.
  • Het harmoniseren van de wereld: het streven naar vrede, orde en welvaart in de samenleving en de natuur. Door de wereld te harmoniseren kan men zijn bijdrage leveren aan het algemeen belang, het algemeen welzijn en het algemeen geluk. Het middel om de wereld te harmoniseren is om de Weg (dao) te volgen: de natuurlijke, morele en kosmische orde die alles regelt en verbindt.


  6. Esoterische betekenis in kabala, rider waite en thot tarot

  De judgement kaart in het Nederlands heet het oordeel. Het is de twintigste kaart van de grote arcana in de tarot. De kaart symboliseert een moment van afrekening, wedergeboorte en transformatie.De kaart toont meestal een engel die op een trompet blaast, terwijl mensen uit hun graven opstaan om geoordeeld te worden.

  De esoterische betekenis van de oordeel kaart kan verschillen naargelang de tarot traditie of het tarot spel dat men gebruikt. Hieronder volgen enkele voorbeelden van de esoterische betekenis van de oordeel kaart in de kabbala, de Rider Waite tarot en de Thoth tarot.

  • In de kabbala wordt de oordeel kaart geassocieerd met het Hebreeuwse letter Shin, dat tand betekent. De oordeel kaart staat voor het vuur van de geest, dat alles verteert en zuivert. De oordeel kaart wordt ook verbonden met het sefira Hod, dat pracht betekent. Hod is het centrum van de intellectuele kracht, de logica en de communicatie.
  • In de Rider Waite tarot wordt de oordeel kaart afgebeeld als een engel die op een trompet blaast, terwijl mensen uit hun graven opstaan om geoordeeld te worden. De engel is waarschijnlijk Gabriël, de boodschapper van God en een vertegenwoordiger van autoriteit. De mensen zijn naakt en kwetsbaar, maar ook bereid om hun lot te accepteren. De bergen op de achtergrond geven aan dat het oordeel onvermijdelijk en onontkoombaar is.
  • In de Thoth tarot wordt de oordeel kaart afgebeeld als een kind dat uit een lotusbloem komt, omringd door twaalf stralen die twaalf sterrenbeelden voorstellen. Het kind is Horus, de zoon van Isis en Osiris, die symbool staat voor het nieuwe tijdperk dat aanbreekt na het laatste oordeel. De lotusbloem staat voor zuiverheid en wedergeboorte. De sterrenbeelden staan voor de kosmische orde en harmonie.