Wat betekent de Keizer
(l'Empereur) Tarot Kaart?

De Keizer Tarotkaart Banner
Keizer Tarotkaart Banner

Er meester in zijn.


Vraag: Waar wil je meester in zijn? Welk deel van je leven heb je overwonnen? Welke uitdagingen zijn geen strijd meer? Welk deel van je leven is overheersd? Waar ben je meesterlijk in? Wat kan niemand meer van je afnemen? Wat aan jezelf kan niemand (meer) uitdagen?

1. In de Tarot de Marseille

De Keizer in de Tarot de Marseille is een kaart die staat voor macht, orde, stabiliteit en verwezenlijking. Hij is de heerser over zijn rijk op aarde, die met discipline en vastberadenheid zijn doelen nastreeft. Hij is ook de beschermer en consolideerder van de creatieve ideeën van de Keizerin, zijn vrouwelijke tegenhanger. Hij zit met gekruiste benen die een 4 vormen, het getal van de aarde en de materie. Hij houdt een scepter en een globe vast, symbolen van zijn autoriteit en invloed. Op de grond ligt een schild met een gouden adelaar, die zijn kracht en aardse heerschappij benadrukt.

De herkomst van deze kaart gaat terug tot de 15e eeuw, toen hij voor het eerst verscheen in het Charles VI (Gringonneur) tarotspel. De iconografie van deze kaart bleef vrij onveranderd in latere versies van de Tarot de Marseille, zoals die van Jean Noblet, Jean Dodal en Nicolas Conver. Een interessante variant is die van Oswald Wirth, een Zwitserse occultist die in 1889 een tarotspel ontwierp gebaseerd op de Tarot de Marseille. In zijn versie zit de Keizer op een troon in de vorm van een kubus, die verwijst naar de steen der wijzen van de alchemisten.

De moderne betekenis van deze kaart hangt af van de context en de vraag die gesteld wordt. In het algemeen kan hij duiden op een situatie waarin orde, structuur, discipline en verantwoordelijkheid belangrijk zijn. Hij kan ook verwijzen naar een persoon die deze eigenschappen bezit, zoals een vader, een leider, een autoriteit of een mentor. Hij kan ook staan voor het verlangen naar stabiliteit, zekerheid en realisme. De schaduwkant van deze kaart kan zijn dat hij te star, te rigide, te autoritair of te dominant wordt.


2. Rider Waite / Thot Tarot

De Keizer is de vierde kaart van de Grote Arcana in het Rider Waite tarot deck. Hij staat voor kracht, actie, evenwicht, macht, wil, bescherming en autoriteit1. Hij is de manifestatie van de creatieve ideeën van De Keizerin, zijn partner. Hij brengt structuur, discipline en verantwoordelijkheid in het leven. Hij is een leider die zijn rijk op aarde beheerst met zijn verstand en zijn vastberadenheid.

In het Thoth tarot deck wordt De Keizer ook wel Aries genoemd, naar het astrologische teken Ram. Hij is verbonden met het element vuur en de planeet Mars. Hij staat voor energie, initiatief, ambitie, passie en strijd3. Hij is de vaderfiguur die zijn wil oplegt aan de wereld. Hij is een krijger die vecht voor zijn idealen en zijn visie.

De moderne betekenis van De Keizer kan afhangen van de context en de vraag die gesteld wordt. Over het algemeen duidt deze kaart op een situatie waarin je je doelen moet nastreven met zelfvertrouwen, discipline en vastberadenheid. Je moet je autoriteit laten gelden en je grenzen aangeven. Je moet ook praktisch en realistisch zijn, en niet te veel dromen of fantaseren. De Keizer kan ook wijzen op een persoon in je leven die deze eigenschappen heeft, zoals een vader, een baas, een mentor of een partner.


3. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een Chileens-Franse filmregisseur, stripauteur en tarotlezer, heeft de Keizer in het Rider Waite tarot deck de volgende betekenis:

 • De Keizer is de vader van de mensheid, de schepper van de beschaving, de wetgever en de rechter. Hij is de belichaming van het mannelijke principe, de actieve kracht die vorm geeft aan de materie. Hij is ook de beschermer van de zwakken en de onderdrukten, die hij met zijn scepter en zijn schild verdedigt.
 • De Keizer is verbonden met het getal 4, dat staat voor stabiliteit, orde, structuur en rationaliteit. Hij is ook verbonden met het teken Ram, dat staat voor leiderschap, moed, initiatief en pioniersgeest. Hij is een man van actie, die zijn doelen nastreeft met vastberadenheid en discipline.
 • De Keizer vertegenwoordigt het ego, het bewuste zelf, dat zich onderscheidt van de anderen en zijn eigen identiteit bevestigt. Hij is ook het symbool van de vaderfiguur, die autoriteit, gezag en respect afdwingt. Hij is degene die regels stelt, grenzen trekt en verantwoordelijkheden oplegt.

In het Thoth tarot deck heeft de Keizer een vergelijkbare betekenis, maar met enkele nuances:

 • De Keizer wordt hier Aries genoemd, naar het astrologische teken Ram. Hij is verbonden met het element vuur en de planeet Mars, die staan voor energie, passie, strijd en oorlog. Hij is een krijger, die vecht voor zijn idealen en zijn visie. Hij is ook een vernieuwer, die breekt met het oude en het nieuwe creëert.
 • De Keizer wordt hier afgebeeld als een geharnaste man met een ramshoofd op zijn helm. Hij zit op een troon die versierd is met rammenkoppen en symbolen van macht. In zijn rechterhand houdt hij een scepter met een ramshoofd, in zijn linkerhand een bol met een kruis. Op zijn borst draagt hij een zonneschijf met een adelaar erop.
 • De Keizer staat hier voor de wilskracht, de daadkracht, de ambitie en de dominantie. Hij is degene die zijn wil oplegt aan de wereld, die zijn rijk uitbreidt en zijn tegenstanders overwint. Hij is ook degene die zichzelf overwint, die zijn angsten en zwakheden overwint. Hij is een meester over zichzelf en over zijn omgeving.


4. Carl Jung en de Archetypes 

Volgens Carl Jung, een beroemde Zwitserse psychiater en psycholoog, is de Keizer een van de archetypen die in het collectieve onbewuste van de mensheid bestaan. Archetypen zijn universele, mythische personages die de fundamentele menselijke motieven en ervaringen symboliseren. Jung onderscheidde twaalf primaire archetypen, die verdeeld zijn in vier categorieën: ego, ziel, orde en vrijheid.

De Keizer behoort tot de categorie van orde, die het streven naar structuur en stabiliteit in de wereld weerspiegelt. Binnen deze categorie zijn er drie archetypen: de heerser, de wijze en de magiër. De Keizer is het archetype van de heerser, die staat voor macht, autoriteit, leiderschap en verantwoordelijkheid. De heerser wil zijn rijk op aarde vestigen en beheren met zijn verstand en zijn wil. Hij is een vaderfiguur die zorgt voor orde, veiligheid en welvaart voor zijn onderdanen. Hij is ook een wetgever die regels stelt en grenzen trekt.

Het doel van de heerser is om een succesvolle en duurzame samenleving te creëren, waarin iedereen zijn rol kent en vervult. De heerser is gedreven door een visie van een ideale wereld, waarin hij zijn waarden en normen kan opleggen. Hij is ook gemotiveerd door een gevoel van plicht en eer, dat hem ertoe aanzet om zijn rijk te beschermen en te verdedigen tegen bedreigingen.

De schaduwzijde van de heerser is dat hij tiranniek, arrogant, dominant of corrupt kan worden. Hij kan zijn macht misbruiken om anderen te onderdrukken of te manipuleren. Hij kan ook rigide, dogmatisch of intolerant worden ten opzichte van andere meningen of levensstijlen. Hij kan zijn eigenbelang boven het algemeen belang stellen, of zichzelf isoleren van de realiteit.

Het proces van individuatie is volgens Jung het proces waarbij een persoon zijn ware zelf ontdekt en realiseert. Het zelf is volgens Jung zowel het centrum als de totaliteit van de persoonlijkheid. Het zelf omvat het ego (het bewuste zelf), het persoonlijke onbewuste (de verborgen aspecten van het zelf) en het collectieve onbewuste (de gedeelde erfenis van de mensheid). Het zelf is ook het belangrijkste en moeilijkst te begrijpen archetype.

Om te individueren moet een persoon zich bewust worden van zijn archetypen, vooral diegene die dominant zijn in zijn persoonlijkheid. Hij moet ook zijn schaduwzijden onder ogen zien en integreren in zijn zelfbeeld. Hij moet ook leren om in balans te komen met de tegenstellingen in zijn psyche, zoals het mannelijke en het vrouwelijke, het rationele en het irrationele, het actieve en het passieve.

Voor de heerser betekent individueren dat hij zijn macht op een positieve en constructieve manier gebruikt, zonder anderen te domineren of te onderdrukken. 


5. In het boeddhisme

Het concept van de heerser is niet zo prominent in de leer van het boeddhisme als in andere religies of levensbeschouwingen. Het boeddhisme benadrukt meer de individuele weg naar verlichting en het loslaten van gehechtheid aan macht, autoriteit, status en bezit. Toch zijn er enkele aspecten van het boeddhisme die verband houden met het idee van de heerser.

 • In de boeddhistische kosmos bestaan er verschillende sferen of werelden waarin wezens wedergeboren kunnen worden, afhankelijk van hun karma. Een van deze sferen is de sfeer van de goden (pali: deva-loka), die onderverdeeld is in zes rijken. In elk rijk is er een oppergod die de heerser is over de andere goden. Deze oppergoden worden ook wel deva-raja’s of koningen der goden genoemd. Een voorbeeld is Sakka, de heerser van de Tavatimsa-hemel, waar volgens de overlevering de Boeddha na zijn verlichting drie maanden verbleef om zijn moeder te onderwijzen.
 • Een ander voorbeeld van een heerser in het boeddhisme is Maha Brahma, de hoogste god in de sfeer van de fijnstoffelijke goden (pali: rupa-loka). Maha Brahma wordt beschouwd als de schepper van het universum en de vader van alle levende wezens. Hij is echter niet almachtig, alwetend of eeuwig. Hij is zelf onderworpen aan karma en wedergeboorte, en hij heeft een verkeerd beeld van zichzelf als de ultieme realiteit. Hij vertoont aldus veel overeenkomsten met de God van de diverse monotheïstische religies.
 • In het Mahayana-boeddhisme, een latere stroming die zich onderscheidt van het oorspronkelijke Theravada-boeddhisme, wordt meer nadruk gelegd op het ideaal van de bodhisattva. Een bodhisattva is iemand die uit mededogen afziet van zijn eigen verlichting om andere wezens te helpen bevrijden uit het lijden. Een bodhisattva wordt gezien als een spirituele leider en een gids voor alle levende wezens. Hij of zij oefent verschillende kwaliteiten uit, zoals wijsheid, mededogen, geduld, energie, ethiek en vaardige middelen. Een voorbeeld van een beroemde bodhisattva is Avalokiteshvara, die ook wel bekend staat als Guanyin of Kannon. Hij of zij wordt vereerd als de bodhisattva van mededogen en wordt afgebeeld met duizend armen om alle wezens te helpen.


6. in het taoïsme

Het concept van de heerser in het taoïsme is niet zo duidelijk gedefinieerd als in andere filosofische of religieuze stromingen. Het taoïsme legt meer de nadruk op het volgen van de natuurlijke weg (Tao) en het cultiveren van de innerlijke deugd (De) dan op het uitoefenen van macht of autoriteit over anderen. Toch zijn er enkele aspecten van het taoïsme die verband houden met het idee van de heerser.

 • Een van de belangrijkste bronnen van het taoïsme is de Daodejing, een verzameling van 81 korte teksten die worden toegeschreven aan Laozi, de legendarische stichter van het taoïsme. De Daodejing bevat verschillende adviezen voor de heerser, die gebaseerd zijn op de principes van het taoïsme. Zo wordt de heerser aangeraden om zich te onthechten van zijn ego, zijn verlangens en zijn vooroordelen, en om zich te richten op het welzijn van zijn volk. De heerser moet ook niet ingrijpen in de natuurlijke loop der dingen, maar deze laten gebeuren volgens de Tao. De heerser moet ook niet pronken met zijn macht of kennis, maar deze bescheiden en discreet gebruiken. De heerser moet ook niet streven naar roem of rijkdom, maar naar eenvoud en harmonie.
 • Een ander voorbeeld van een heerser in het taoïsme is Huangdi, de Gele Keizer, die beschouwd wordt als een van de mythische stichters van China en een voorouder van alle Chinezen. Huangdi wordt gezien als een model van wijsheid, rechtvaardigheid en beschaving. Hij wordt ook geassocieerd met alchemie, geneeskunde en astronomie. Hij zou de auteur zijn van verschillende taoïstische geschriften, zoals de Huangdi Neijing (de Innerlijke Klassieker van de Gele Keizer), een invloedrijk werk over traditionele Chinese geneeskunde. Huangdi wordt vereerd als een godheid in sommige taoïstische tempels en scholen.
 • Een derde voorbeeld van een heerser in het taoïsme is Zhang Daoling, de stichter van de religieuze tak van het taoïsme, bekend als de Hemelse Meesters (Tianshi)6. Zhang Daoling leefde in de tweede eeuw na Christus en beweerde dat hij een openbaring had ontvangen van Laozi, die hem opdroeg om een religieuze beweging te starten om China te zuiveren van corruptie en onrechtvaardigheid. Zhang Daoling noemde zichzelf de Hemelse Meester en claimde dat hij bovennatuurlijke krachten had om ziekten te genezen, demonen uit te drijven en zonden te vergeven. Hij organiseerde zijn volgelingen in een hiërarchische structuur, waarbij hij belastingen en rituelen oplegde. Hij verzette zich ook tegen de Han-dynastie, die hij beschouwde als tiranniek en ontaard. Hij streefde naar een utopische samenleving die gebaseerd was op de principes van het taoïsme.


8. In het confucianisme.

Confucius bestudeerde de oude teksten en tradities van China en probeerde daaruit de essentiële principes te distilleren die een harmonieuze en rechtvaardige samenleving konden vormen. Hij onderwees zijn leerlingen om deze principes na te leven en toe te passen in hun dagelijkse praktijk.

Een van de belangrijkste concepten in het confucianisme is de relatie tussen de heerser en de onderdanen. Confucius benadrukte dat een heerser de plicht heeft om zijn volk te dienen en te beschermen, en dat de onderdanen loyaal moeten zijn aan hun heerser. Deze relatie is gebaseerd op wederzijds respect, vertrouwen en zorg. De heerser moet een voorbeeld zijn van deugdzaamheid, wijsheid en menselijkheid voor zijn volk. De onderdanen moeten hun heerser gehoorzamen, steunen en adviseren.

Confucius was echter geen voorstander van een blind of slaafs volgen van de heerser. Hij erkende dat er ook slechte of onbekwame heersers konden zijn, die hun macht misbruikten of hun volk verwaarloosden. In dat geval moesten de onderdanen hun heerser durven bekritiseren, corrigeren of zelfs afzetten. Confucius zei: "De meester zei: ‘Wie mij met woorden dient, is moeilijk te vinden.’ Zilu zei: ‘Als iemand u met woorden dient, zou u hem dan niet verdragen?’ De meester zei: ‘Als hij mij dient met woorden, hoe kan ik hem dan verdragen? Als hij mij dient met woorden en ik hem niet verdraag, hoe kan ik dan mijn volk regeren?’"

Confucius geloofde dat een goede heerser niet alleen afhankelijk was van zijn eigen kwaliteiten, maar ook van de steun en het advies van zijn ministers, ambtenaren en geleerden. Hij moedigde daarom aan dat er een open dialoog en discussie was tussen de heerser en zijn ondergeschikten, waarbij iedereen vrijuit zijn mening kon uiten, zonder angst voor represailles. "De meester zei: ‘Een wijze heerser verzamelt om zich heen mensen die beter zijn dan hijzelf. Een dwaze heerser verzamelt om zich heen mensen die slechter zijn dan hijzelf.’"

Confucius hoopte dat door het volgen van zijn leer, China een ideale staat zou kunnen bereiken, waarin iedereen in harmonie, vrede en welvaart zou kunnen leven. Hij zag zichzelf echter niet als een vernieuwer of een revolutionair, maar als een overdrager en een hersteller van de oude waarden.


8. Kabbala

De tarotkaart van de Keizer is een van de 22 grote arcana kaarten die de archetypische energieën en thema’s van het menselijk leven vertegenwoordigen. De Keizer wordt geassocieerd met het getal vier, dat symbool staat voor stabiliteit, orde, structuur en autoriteit. De Keizer wordt ook verbonden met het astrologische teken Ram, dat staat voor leiderschap, moed, actie en initiatief.

De sepher yetzirah, of het Boek van de Vorming, is een van de oudste en meest invloedrijke teksten van de joodse mystieke traditie die bekend staat als de qabala. De sepher yetzirah beschrijft hoe God het universum schiep met behulp van 32 paden van wijsheid: 10 sefirot (goddelijke attributen of emanaties) en 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. De sefirot worden gerangschikt in een diagram dat de Levensboom wordt genoemd, dat de relaties en interacties tussen hen laat zien.

De tarotkaart van de Keizer kan op verschillende manieren worden gerelateerd aan de sepher yetzirah. Een manier is om te kijken naar de overeenkomst tussen de 22 grote arcana kaarten en de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Volgens sommige bronnen komt de Keizer overeen met de letter Heh (ה), die “raam” of “adem” betekent. Heh is ook de vijfde letter van de Tetragrammaton (YHVH), de heilige naam van God. Heh staat voor de kracht van spraak, manifestatie en creatie. Het symboliseert ook visie, inzicht en openbaring. De Keizer gebruikt zijn woorden en zijn wil om orde en structuur te scheppen in zijn rijk. Hij heeft ook een heldere visie op zijn doelen en hoe hij ze kan bereiken.

Een andere manier om de Keizer te verbinden met de sepher yetzirah is om te kijken naar de verbinding tussen de 10 sefirot en de 10 cijfers van de tarotkaarten. De Keizer, als de vierde kaart van de grote arcana, kan worden geassocieerd met de vierde sefira, Chesed (חסד), die “genade” of “vriendelijkheid” betekent. Chesed wordt ook Gedulah (גדולה) genoemd, wat “grootheid” of “majesteit” betekent. Chesed vertegenwoordigt de welwillendheid, vrijgevigheid en ruimhartigheid van God. Het symboliseert ook liefde, mededogen en genade. De Keizer toont zijn Chesed door een zorgzame en beschermende leider te zijn die voor zijn mensen zorgt en hun groei ondersteunt. Hij toont ook zijn Gedulah door een machtige en gezaghebbende heerser te zijn die respect en bewondering afdwingt.

Een derde manier om de Keizer te koppelen aan de sepher yetzirah is om te kijken naar de associatie tussen de vier kleuren van de tarotkaarten en de vier werelden of niveaus van creatie in de qabala. De vier kleuren zijn Staven (Vuur), Bekers (Water), Zwaarden (Lucht) en Pentakels (Aarde). De vier werelden zijn Atziluth (Emanatie), Briah (Creatie), Yetzirah (Vorming) en Assiah (Actie). De Keizer kan worden gerelateerd aan de wereld van Yetzirah, die overeenkomt met het kleur Zwaarden en het element Lucht. Yetzirah is de wereld van vorming, waar ideeën en concepten vorm krijgen en patronen worden. Het is ook de wereld van emotie, waar gevoelens en verlangens acties beïnvloeden. De Keizer heerst over Yetzirah met zijn intellect, logica en rationaliteit. Hij beheerst ook zijn emoties en impulsen met zijn discipline, focus en vastberadenheid.