Wat betekent de Geliefden
(l'Amoureux) Tarot Kaart?

De geliefden
De geliefden tarotkaart tarot de marseille

Elkaar erin vinden.


Vraag: Wat is het dat je in een ander wilt vinden? Wat heb je in een ander gevonden? Wat heb je aan een ander verloren? Waarin wil je aangevuld worden? Wie wil je leren kennen om over jezelf te leren? Wat trekt je aan in die bepaalde persoon?

In the Tarot de Marseille

De geliefden zijn de belichaming van de harmonie van tegenstellingen. Ze staan voor een grote en sterke liefde, die alles kan overwinnen, zolang ze samen de belangrijke beslissingen maken. Ze duiden ook op een keuze, vaak tussen twee even aantrekkelijke opties die beide nauw aan het hart liggen. Het gaat dus om een dilemma, niet zomaar een of andere willekeurige keuze. De geliefden moeten hun hart volgen, maar ook kijken naar wat daadwerkelijk goed voor hen is. Elke keuze heeft een consequentie. De geliefden laten inzien dat de keuzes persoonlijke gevolgen kunnen hebben.

Volgens Alejandro Jodorowsky heeft de kaart van l’amoureux (de geliefden) in de Tarot de Marseille een complexe en rijke betekenis, die niet alleen met liefde te maken heeft, maar ook met keuze, dualiteit, eenheid en zelfkennis. Hij zegt dat deze kaart de essentie van de tarot weergeeft, omdat het gaat om het maken van een keuze tussen twee mogelijkheden, die beide voor- en nadelen hebben. Hij legt uit dat de kaart een jongeman toont, die tussen twee vrouwen staat: een oudere vrouw, die zijn moeder of zijn lerares kan zijn, en een jongere vrouw, die zijn geliefde of zijn leerlinge kan zijn. De jongeman moet kiezen tussen deze twee vrouwen, die symbool staan voor twee aspecten van zichzelf: de moederlijke vrouw staat voor het verleden, de traditie, de veiligheid, de wijsheid, de autoriteit; de geliefde vrouw staat voor de toekomst, de vernieuwing, het avontuur, de passie, de vrijheid. De jongeman moet dus kiezen tussen het blijven in zijn comfortzone of het aangaan van een nieuwe uitdaging.

Jodorowsky wijst ook op de aanwezigheid van een engel in de lucht, die een pijl en boog vasthoudt. Hij zegt dat deze engel niet alleen een goddelijke zegen geeft aan de jongeman, maar ook een waarschuwing: hij kan elk moment zijn pijl afschieten en de jongeman verwonden of doden. De engel staat dus ook voor het lot, het toeval, het onverwachte. De jongeman moet zich bewust zijn van de risico’s die hij neemt met zijn keuze.Hij moet ook beseffen dat hij niet alleen kiest voor zichzelf, maar ook voor anderen: zijn keuze heeft gevolgen voor de vrouwen die hij achterlaat of meeneemt.

Jodorowsky benadrukt ook het belang van de kleuren op de kaart. Hij zegt dat elke kleur een betekenis heeft en dat ze samen een harmonie vormen. Hij noemt bijvoorbeeld de kleur rood, die staat voor het leven, het bloed, het vuur, de liefde. Hij zegt dat deze kleur dominant is op de kaart en dat ze vooral te zien is op de kleding van de geliefde vrouw en op het hart van de engel. Hij zegt dat dit aangeeft dat de jongeman meer aangetrokken is tot de geliefde vrouw dan tot de moederlijke vrouw, die meer blauw draagt, wat staat voor het water, de hemel, de kalmte, de wijsheid. Hij zegt ook dat het rood op het hart van de engel laat zien dat hij niet alleen een rationele kracht is, maar ook een emotionele kracht: hij voelt mee met de jongeman en wil hem helpen om zijn ware liefde te vinden.

Jodorowsky geeft dus een diepgaande en originele interpretatie van de kaart van l’amoureux in de Tarot de Marseille. Hij ziet deze kaart als een uitnodiging om jezelf te kennen, je hart te volgen en je lot te accepteren.Hij zegt dat deze kaart je leert om te kiezen met liefde en wijsheid.


In de Rider Waite / Thot tarot

De betekenis van de geliefden in de Rider Waite tarot en de Thoth tarot is vergelijkbaar, maar niet identiek. Beide kaarten duiden op een keuze, een verbintenis, een liefde of een harmonie tussen tegenstellingen. Maar er zijn ook verschillen in de symboliek en de interpretatie van de kaarten.

De Rider Waite tarot toont een man en een vrouw die naakt zijn, wat hun onschuld en kwetsbaarheid aangeeft. Ze worden gezegend door een engel, die voor het goddelijke staat. Achter hen zijn twee bomen: een met appels en een slang, die verwijzen naar de zondeval van Adam en Eva, en een met twaalf vlammen, die de twaalf tekens van de dierenriem voorstellen.De geliefden moeten kiezen tussen het volgen van hun hart of hun verstand, tussen trouw of ontrouw, tussen het aardse of het spirituele1.

De Thoth tarot toont ook een man en een vrouw, maar ze zijn gekleed in koninklijke gewaden, wat hun waardigheid en macht aangeeft. Ze worden omringd door zes andere figuren: een gevleugelde hermafrodiet, die voor de alchemische vereniging van tegenstellingen staat; een leeuw en een adelaar, die voor de elementen vuur en lucht staan; een stier en een arend, die voor de elementen aarde en water staan; en een engel met een boek, die voor het lot staat.De geliefden moeten kiezen tussen het volgen van hun wil of hun noodlot, tussen vrijheid of gebondenheid, tussen het individuele of het collectieve.


Carl Jung en de Archetypes

Volgens Carl Jung en de leer van de archetypes is de tarotkaart van de geliefden een symbool van de vereniging van de tegenpolen in de menselijke psyPRachtiche. Jung zag de geliefden als een uitdrukking van het proces van individuatie, dat wil zeggen, het worden van een heel en uniek individu. Jung geloofde dat elk mens een bewust en een onbewust deel heeft, dat zowel mannelijke als vrouwelijke aspecten bevat. Deze aspecten noemde hij respectievelijk het animus en het anima. Het animus is het mannelijke principe, dat staat voor rationaliteit, logica, wilskracht en actie. Het anima is het vrouwelijke principe, dat staat voor intuïtie, emotie, creativiteit en passiviteit. Jung stelde dat deze aspecten vaak onderdrukt of genegeerd worden door de dominante cultuur of het ego, waardoor er een onevenwicht ontstaat in de persoonlijkheid. Om dit onevenwicht te herstellen, moet men zijn of haar animus of anima integreren in het bewustzijn, en zo een harmonie bereiken tussen de tegenstellingen.

De tarotkaart van de geliefden toont dit proces van integratie op een symbolische manier. De kaart toont een man en een vrouw die elkaar aankijken, terwijl ze worden gezegend door een engel. De man staat voor het bewuste deel van de psyche, dat wordt beïnvloed door het animus. De vrouw staat voor het onbewuste deel van de psyche, dat wordt beïnvloed door het anima. De engel staat voor het zelf, dat is het centrum en het doel van de individuatie. De engel wijst naar boven, naar de zon, die staat voor het goddelijke of het transcendente. De kaart suggereert dat de man en de vrouw hun innerlijke tegenpolen moeten erkennen en verzoenen, om zo een hoger niveau van bewustzijn te bereiken.


In het boeddhisme

Volgens het boeddhisme bevat ware liefde vier elementen: Maitrī, Karuna, Mudita en Upeksha. Maitrī betekent liefdevolle vriendelijkheid, Karuna betekent mededogen, Mudita betekent vreugdevolle deelneming en Upeksha betekent gelijkmoedigheid. Deze vier elementen zijn niet alleen gericht op één persoon, maar op alle levende wezens. Het boeddhisme streeft naar een onvoorwaardelijke, eindeloze en grenzeloze liefde, die niet gebaseerd is op begeerte, gehechtheid of egoïsme.

Het boeddhisme ziet het huwelijk niet als een sacrament of een verplichting, maar als een persoonlijke keuze en een sociaal contract. Het boeddhisme respecteert de vrijheid en de verantwoordelijkheid van de partners om hun eigen weg te volgen naar het geluk en de verlichting. Het boeddhisme moedigt de partners aan om elkaar te helpen groeien, te steunen en te inspireren. Het boeddhisme leert ook dat het huwelijk niet eeuwig is, maar onderhevig aan verandering en vergankelijkheid. Daarom moeten de partners niet gehecht zijn aan hun relatie, maar bereid zijn om deze los te laten als dat nodig is.

Het concept van de geliefden in het boeddhisme is dus niet zozeer gericht op het kiezen tussen twee opties, zoals in de Tarot de Marseille, maar op het vinden van een balans tussen twee polen: liefde en wijsheid, passie en meditatie, individualiteit en verbondenheid. De geliefden in het boeddhisme zijn niet alleen partners, maar ook vrienden, leraren en leerlingen. Ze delen een gemeenschappelijk doel: het bereiken van het nirwana, de hoogste staat van bevrijding en gelukzaligheid.


In het taoïsme

De Tao is een onbeschrijfbaar en ondeelbaar principe, dat zich manifesteert in twee tegengestelde en complementaire krachten: yin en yang. Yin en yang zijn geen vaste polariteiten, maar dynamische en harmonieuze relaties tussen alle verschijnselen. Het taoïsme leert dat men moet meebewegen met de natuurlijke stroom van de Tao, zonder te forceren of te verzetten. Zo kan men een staat van innerlijke rust, balans en wijsheid bereiken.

De geliefden in het taoïsme zijn niet zozeer twee personen die een keuze moeten maken, maar twee aspecten van dezelfde realiteit. Ze zijn de uitdrukking van de eenheid in de verscheidenheid, de harmonie in de tegenstelling, de liefde in de wijsheid. Ze zijn zowel mannelijk als vrouwelijk, actief als passief, hemels als aards, spiritueel als materieel. Ze zijn niet afhankelijk van elkaar, maar vullen elkaar aan. Ze zijn niet gehecht aan elkaar, maar respecteren elkaar. Ze zijn niet jaloers op elkaar, maar gunnen elkaar. Ze zijn niet in conflict met elkaar, maar in dialoog met elkaar.

Een manier om het concept van de geliefden in het taoïsme te ervaren is door middel van het ritueel van de zeven sluiers. Dit is een intiem en sensueel ritueel dat gebaseerd is op het idee dat het lichaam zeven energetische lagen of sluiers heeft, die overeenkomen met de zeven chakra’s of energiecentra.

Het doel van het ritueel is om deze sluiers geleidelijk te verwijderen en zo de verbinding tussen de partners te verdiepen en te versterken. Het ritueel bestaat uit zeven fasen, waarbij elke fase een andere sluier symboliseert en een andere vorm van communicatie en aanraking vereist. 


In het confucianisme

Het confucianisme benadrukt de waarden van menselijkheid, rechtvaardigheid, loyaliteit, filialiteit, wederkerigheid en harmonie. Het confucianisme legt de nadruk op de mens als een sociaal wezen, dat een authentieke plek probeert te vinden in de familie, de gemeenschap en de staat. Het confucianisme leert dat men karakter kan cultiveren door middel van studie, reflectie en oefening. Het confucianisme streeft naar een ideaal van morele perfectie, dat wordt belichaamd door de junzi, de zelfontplooide en bewuste mens.

De tarotkaart van de geliefden kan op verschillende manieren worden gerelateerd aan het confucianisme. Een mogelijke interpretatie is dat deze kaart staat voor de harmonie van tegenstellingen, die een belangrijk principe is in het confucianisme. Het confucianisme erkent dat er verschillende aspecten zijn in het leven, die soms met elkaar in conflict kunnen komen, maar die ook elkaar kunnen aanvullen en versterken. Bijvoorbeeld, het confucianisme leert dat er vijf basisrelaties zijn tussen mensen: tussen heerser en onderdaan, tussen vader en zoon, tussen echtgenoot en echtgenote, tussen oudere broer en jongere broer, en tussen vriend en vriend. In elke relatie moet er een balans zijn tussen yin en yang, tussen autoriteit en gehoorzaamheid, tussen liefde en respect, tussen zorg en ondersteuning, tussen gelijkheid en beleefdheid.

De tarotkaart van de geliefden kan ook staan voor de keuze die men moet maken in het leven, die ook een belangrijk thema is in het confucianisme. Het confucianisme leert dat men zijn eigen lot kan bepalen door middel van zijn vrije wil en zijn morele oordeel. Men moet kiezen tussen het volgen van de weg (dao) van de hemel (tian), die overeenkomt met de morele orde en de natuurlijke wetten, of het volgen van de weg van de mens (ren), die overeenkomt met de menselijke verlangens en belangen. Het confucianisme leert dat men niet alleen moet kiezen voor zichzelf, maar ook voor anderen: men moet rekening houden met de gevolgen van zijn keuzes voor zijn familie, zijn vrienden, zijn gemeenschap en zijn land.

De tarotkaart van de geliefden kan ten slotte staan voor de liefde die men moet hebben voor zichzelf en voor anderen, die ook een belangrijk concept is in het confucianisme. Het confucianisme leert dat men zijn eigen waarde moet erkennen en respecteren, maar ook die van anderen. Men moet zichzelf verbeteren door middel van zelfcultivatie (xiushen), maar ook anderen helpen door middel van humaniteit (ren). Men moet zichzelf liefhebben door middel van zelfkennis (zixue), maar ook anderen liefhebben door middel van wederkerigheid (shu). Men moet zichzelf trouw blijven door middel van integriteit (li), maar ook anderen trouw blijven door middel van loyaliteit (zhong) .


In de kabala

Een van de belangrijkste concepten in de kabbala is de levensboom, die een diagram is van de tien sefirot of goddelijke emanaties. De sefirot zijn de aspecten of attributen van God, die zich manifesteren in de wereld en in de mens. De sefirot zijn verbonden door 22 paden, die overeenkomen met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet en de 22 grote arcana van de tarot. De levensboom is een symbool van de eenheid en diversiteit van God, die zowel transcendent als immanent is.

De tarotkaart van de geliefden kan worden gerelateerd aan de kabbala op verschillende manieren. Een mogelijke interpretatie is dat deze kaart staat voor het zesde pad op de levensboom, dat loopt tussen de sefirot Tiferet (schoonheid) en Binah (begrip). Dit pad wordt geassocieerd met de letter zain, die staat voor het zwaard, het wapen van onderscheidingsvermogen en keuze. Dit pad wordt ook geassocieerd met het sterrenbeeld Tweelingen, dat staat voor dualiteit en communicatie. Dit pad leert ons om onze gedachten en emoties in balans te brengen, om onze ware aard te kennen en om onze innerlijke stem te volgen .

Een andere mogelijke interpretatie is dat deze kaart staat voor het zevende pad op de levensboom, dat loopt tussen de sefirot Tiferet (schoonheid) en Chesed (genade). Dit pad wordt geassocieerd met de letter chet, die staat voor het hek, het symbool van bescherming en grenzen. Dit pad wordt ook geassocieerd met het sterrenbeeld Kreeft, dat staat voor gevoeligheid en verzorging. Dit pad leert ons om onze liefde en mededogen te uiten, om onze relaties te koesteren en om onze innerlijke veiligheid te vinden .