Wat betekent de Gulden Middenweg (Tempérance) Tarot Kaart?

Gulden Middenweg (Temperance) Banner

Ermee in balans.


Vraag: Waar ben je mee in balans? Wat mag voor jou stabiel worden? Wat kan jou zo inspireren dat je de dingen kan loslaten en uitbalanceren?

1. Algemene betekenis / Tarot de Marseille

De tarotkaart uit de tarot de Marseille met de naam Tempérance heet in het Nederlands De Gematigdheid. Deze kaart staat voor innerlijke transformatie, genezing, harmonie en balans. Het toont een engel die een levensvloeistof overgiet van de ene kruik naar de andere, symbool voor de vermenging van het zonlicht en het maanlicht, het mannelijke en het vrouwelijke. De engel draagt een ster op zijn voorhoofd, die verwijst naar de geest van de zon. De kruik is een moedersymbool van geboorte, voeding en bescherming. De kaart correspondeert met het getal 14, het seizoen winter, de maand februari, de dag zaterdag en de sterrenbeelden Maagd en Waterman.

De kaart van gematigdheid in de tarot symboliseert het zoeken en vinden van de juiste balans, harmonie en matiging in je leven. Het kan betekenen dat je gezond en innerlijk in evenwicht bent, goed voor jezelf zorgt en van jezelf houdt. Het kan ook wijzen op genezing, samenwerking, compromis en verbinding tussen het bewuste en het onderbewuste. De kaart toont een engel die twee vloeistoffen mengt tussen twee bekers, wat staat voor de integratie van tegengestelde krachten of energieën. De engel heeft een voet in het water en een voet op het land, wat duidt op de verbinding tussen het emotionele en het materiële. De zon op het voorhoofd van de engel verwijst naar de innerlijke wijsheid en identiteit. Het pad achter de engel leidt naar de echte zon, wat staat voor de spirituele groei en verlichting.

Als je deze kaart trekt, kan het zijn dat je wordt aangemoedigd om meer gematigdheid te tonen in je handelen, denken of voelen. Je kunt proberen om een gulden middenweg te vinden tussen extremen, en rekening te houden met het belang van het geheel. Je kunt ook streven naar innerlijke rust, gelatenheid en vergeving. Deze kaart kan ook aangeven dat je een fijne relatie hebt of zult krijgen, die gebaseerd is op gelijkwaardigheid, genegenheid en harmonie.


2. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Tempérance is een kaart van transmutatie, die de mogelijkheid toont om het leven te veranderen door middel van een innerlijk alchemistisch proces. Het is een kaart van genezing, harmonie en evenwicht, die de integratie van tegenstellingen bevordert.

De engel op de kaart is een androgyn wezen, dat zowel mannelijk als vrouwelijk is, en dat de dualiteit overstijgt. Hij draagt een zonnesymbool op zijn voorhoofd, dat verwijst naar het bewustzijn en de verlichting. Hij heeft ook een iris op zijn borst, die staat voor de regenboog en de veelkleurigheid van het leven.De engel houdt twee kruiken vast, die hij overgiet met een vloeistof die zowel water als vuur is. Dit is een symbool van de vermenging van de vier elementen: water, vuur, lucht en aarde. Het is ook een symbool van de verbinding tussen het hogere en het lagere, het spirituele en het materiële, het actieve en het passieve. De engel staat ook met één voet op de aarde en één voet in het water, wat aangeeft dat hij in contact staat met zowel de fysieke als de emotionele wereld. Hij staat ook op een brug, die een overgang of een verandering aanduidt. Hij kijkt naar links, naar het verleden, wat suggereert dat hij leert van zijn ervaringen en zijn fouten. De kaart Tempérance nodigt ons uit om ons leven te transformeren door middel van een innerlijke alchemie, die ons in staat stelt om onze tegenstellingen te verzoenen en onze energieën te harmoniseren. Het is een kaart van geduld, matiging en wijsheid, die ons leert om te gaan met de complexiteit en de diversiteit van het leven.


3. Carl Jung en de Archetypes

Carl Jung zag de engel op de kaart als een symbool van het Zelf, het centrum en het doel van de persoonlijkheid, dat zowel mannelijk als vrouwelijk, bewust en onbewust, rationeel en irrationeel is. De engel verbindt en verzoent de tegenstellingen in de menselijke natuur, zoals geest en lichaam, gevoel en verstand, ego en schaduw. Jung noemde dit proces ook wel de transcendentie-functie, omdat het leidt tot een hoger niveau van bewustzijn en zelfkennis.

De transcendentie-functie is een term die door Jung werd gebruikt om het psychologische proces te beschrijven dat leidt tot de integratie van het bewuste en het onbewuste in de menselijke persoonlijkheid.Het is een functie die de tegenstellingen en conflicten tussen het ik en de figuren van het onbewuste overbrugt en verzoent, en zo een nieuw niveau van bewustzijn en zelfkennis mogelijk maakt.

De transcendentie-functie wordt geactiveerd wanneer er een impasse of een crisis ontstaat in het leven van een individu, die niet kan worden opgelost door de rationele functies van het denken en het voelen. Het individu wordt dan geconfronteerd met de inhouden van het onbewuste, die zich kunnen manifesteren als dromen, visioenen, fantasieën, symbolen, archetypen, complexen, synchroniciteiten, etc. Deze inhouden zijn vaak irrationeel, paradoxicaal, ambigu en moeilijk te begrijpen voor het bewuste ego.

De transcendentie-functie helpt het individu om deze inhouden te interpreteren, te verbinden en te integreren met het bewuste ego. Dit gebeurt door middel van een dialoog tussen het bewuste en het onbewuste, die kan worden gefaciliteerd door verschillende methoden, zoals actieve imaginatie, droomanalyse, kunsttherapie, meditatie, etc. Door deze dialoog ontstaat er een creatieve spanning tussen de polen van het bewuste en het onbewuste, die uiteindelijk wordt opgelost door de opkomst van een nieuw symbool of een nieuw inzicht, dat zowel het bewuste als het onbewuste omvat en transcendeert.

De transcendentie-functie leidt dus tot een transformatie van de persoonlijkheid, die meer heelheid, harmonie en individualiteit tot stand brengt. Het individu wordt zich meer bewust van zijn of haar ware zelf, dat Jung het Zelf noemde. Het Zelf is het centrum en het doel van de persoonlijkheid, dat alle aspecten van de menselijke natuur verenigt en coördineert.Het Zelf is ook verbonden met de collectieve psyche, de spirituele dimensie en de zin van het leven.

De engel op de kaart van gematigdheid is een symbool van deze eenheid van vrouwelijk en mannelijk, of het anima en het animus principe. De engel heeft zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken, zoals een lang gewaad en vleugels. De engel mengt twee vloeistoffen tussen twee bekers, wat staat voor de vermenging en verzoening van de tegenstellingen in de menselijke natuur. De engel heeft een voet in het water en een voet op het land, wat duidt op de verbinding tussen het emotionele en het materiële. De zon op het voorhoofd van de engel verwijst naar de innerlijke wijsheid en identiteit. Het pad achter de engel leidt naar de echte zon, wat staat voor de spirituele groei en verlichting.

Jung zag het anima en het animus principe als archetypen, dat wil zeggen, universele beelden, patronen en ideeën die in het collectieve onbewuste van alle mensen aanwezig zijn. Deze archetypen kunnen zich manifesteren in dromen, fantasieën, kunst, religie, mythologie, etc. Het anima principe is de vrouwelijke kant van de mannelijke psyche, en het animus principe is de mannelijke kant van de vrouwelijke psyche. Deze principes zijn niet gebonden aan het biologische geslacht, maar aan de psychologische functies en houdingen die zowel mannen als vrouwen kunnen hebben. Ze kunnen ook een rol spelen in de aantrekkingskracht en de relatie tussen mannen en vrouwen, omdat ze vaak geprojecteerd worden op de partner of de geliefde.


4. In het boeddhisme

Majjhima patipada is een term die gebruikt wordt in het boeddhisme om de weg te beschrijven die de Boeddha onderwees om verlichting en bevrijding van lijden te bereiken. Het betekent letterlijk het middenpad, dat wil zeggen, het pad dat de twee extremen van zintuiglijk genot en zelfkwelling vermijdt. Deze twee extremen worden gezien als onwaardig, onheilzaam en onvruchtbaar voor de spirituele ontwikkeling. Het middenpad is daarentegen waardig, heilzaam en vruchtbaar, omdat het leidt tot inzicht, vrede, wijsheid en nibbana (het einde van alle lijden).

Het middenpad wordt ook wel het edele achtvoudige pad genoemd, omdat het bestaat uit acht aspecten van juist gedrag: juist begrip, juiste intentie, juiste spraak, juist handelen, juist levensonderhoud, juiste inspanning, juiste aandacht en juiste concentratie. Deze acht aspecten zijn onderverdeeld in drie categorieën: wijsheid (begrip en intentie), ethiek (spraak, handelen en levensonderhoud) en meditatie (inspanning, aandacht en concentratie). Door deze acht aspecten te beoefenen en te ontwikkelen, kan men de vier edele waarheden realiseren: het lijden, de oorzaak van het lijden, de opheffing van het lijden en het pad naar de opheffing van het lijden.

Het middenpad is dus een praktische en ethische gids voor het bereiken van spirituele bevrijding. Het is geen starre of dogmatische regel, maar een flexibele en aanpasbare aanwijzing. Het is ook geen doel op zich, maar een middel om het hoogste doel te bereiken: de medemenselijkheid (pali: metta).


5. In het taoïsme

Het middenpad is een belangrijk concept in het boeddhisme, maar het komt ook voor in het taoïsme. Het taoïsme leert dat er een harmonie bestaat tussen de tegengestelde krachten van yin en yang, die samen de Tao vormen. De Tao is de bron, de weg en het doel van alles wat bestaat. Om in harmonie te leven met de Tao, moet men het middenpad volgen, dat wil zeggen, niet te veel naar een van de uitersten neigen. Het middenpad is een weg van natuurlijkheid, eenvoud, spontaniteit en niet-ingrijpen. Het is een weg die leidt tot innerlijke rust, wijsheid en geluk.

De grote filosofen van het taoïsme, zoals Laozi, Zhuangzi en Liezi, hebben veel geschreven over yin en yang en de eenheid. Zij beschouwden yin en yang als de fundamentele principes van het universum, die alles in balans en harmonie houden. Yin en yang zijn niet alleen tegengesteld, maar ook complementair en afhankelijk van elkaar. Ze zijn ook voortdurend in beweging en verandering, waardoor er een dynamisch proces ontstaat dat de Tao wordt genoemd. De Tao is de bron, de weg en het doel van alles wat bestaat. Het is de eenheid van yin en yang en daarmee het hele bestaan.

Laozi, de vermeende auteur van de Daodejing, beschreef de Tao als volgt:

“De Tao die uitgesproken kan worden is niet de eeuwige Tao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. Het naamloze is de oorsprong van hemel en aarde. Het naamgevende is de moeder van alle dingen. Daarom: wie altijd zonder verlangen is, aanschouwt het mysterie. Wie altijd met verlangen is, aanschouwt de manifestatie. Deze twee komen voort uit dezelfde bron, maar verschillen in naam. Dit noemt men het mysterie van het mysterie. De poort naar alle wonderen.”1

Zhuangzi, de auteur van het gelijknamige boek, illustreerde de relatie tussen yin en yang met behulp van parabels en dialogen. Hij benadrukte het belang van spontaniteit, natuurlijkheid en relativering. Hij zei:

“Yin en yang zijn als een touw dat aan beide kanten wordt getrokken. Als een kant loslaat, zal de andere kant ook losraken. Als een kant strak trekt, zal de andere kant ook strak trekken. Zo is het met alles in de wereld.”

Liezi, de auteur van het boek dat naar hem is vernoemd, legde uit hoe yin en yang elkaar transformeren en beïnvloeden. Hij zei:

“Yin en yang zijn als een wiel dat ronddraait. Als het wiel stopt, zijn yin en yang in evenwicht. Als het wiel draait, wisselen yin en yang elkaar af. Als yin op zijn hoogtepunt is, begint yang te groeien. Als yang op zijn hoogtepunt is, begint yin te groeien. Zo is er geen begin en geen einde.”

Deze filosofen leerden ons dus dat yin en yang de dualiteit van het bestaan zijn, maar ook de polariteit en de eenheid. Ze nodigden ons uit om de Tao te volgen, die niet te definiëren of te begrijpen is, maar alleen te ervaren en te beleven. Ze gaven ons een wijsheid die nog steeds relevant en inspirerend is voor velen.


6. In het confucianisme

Gematigheid is inderdaad een heel belangrijk concept in het confucianisme. Het betekent dat men niet te veel of te weinig moet doen, maar de juiste maat moet vinden in alles wat men doet. Gematigheid is een vorm van wijsheid, die voortkomt uit het kennen van zichzelf en het respecteren van anderen. Gematigheid is ook een manier om harmonie te bewaren in de samenleving, door rekening te houden met de belangen en gevoelens van alle betrokkenen.

Een van de belangrijkste bronnen voor het confucianisme is de Doctrine van het Midden (Zhongyong), een tekst die wordt toegeschreven aan Confucius’ kleinzoon Zisi. In deze tekst wordt gematigheid beschreven als het volgen van de natuurlijke orde (Tao) en het bereiken van een evenwicht tussen hemel, aarde en mens. De tekst zegt:

“De leer van het midden is de constante deugd voor de wijze. De hemel en de aarde bepalen de grote as. De wijze neemt zijn plaats in als de numineuze pool. Alles draait om hem als het middelpunt. Hij kan zijn positie behouden omdat hij geen extremen kent. Hij kan lang meegaan omdat hij zichzelf niet uitput. Hij kan alles omvatten omdat hij niets uitsluit.”


7. In de kabala

De gematigdheid tarotkaart is verbonden met het veertiende pad, dat loopt tussen de sferen van Tiferet (schoonheid) en Yesod (fundament). Dit pad wordt geassocieerd met de letter Samech, die een cirkel of een slang betekent. Het pad symboliseert de cyclische beweging van het leven, de balans tussen tegengestelden en de integratie van het bewuste en het onbewuste. Het pad wordt ook wel het pad van de proef genoemd, omdat het een test is van het vermogen om harmonie te creëren in zichzelf en in de wereld.

De tarotkaart gematigheid toont een engel die water giet tussen twee vaten, wat een alchemistisch proces voorstelt om twee elementen te mengen tot een derde. De engel staat met zijn ene voet in het water (het onbewuste) en met zijn andere op het land (het bewuste). Op zijn voorhoofd heeft hij een cirkel met een punt in het midden, wat de zon symboliseert. De zon staat voor onze identiteit, onze verbinding met onze vader (hemels of aards) en onze bron van energie. De engel heeft ook een vierkant met een driehoek op zijn borst, wat de stoffelijke materie (vierkant) en de geest (driehoek) aangeeft. De engel creëert dus een evenwicht tussen yin en yang, tussen hemel en aarde, tussen lichaam en ziel.

De esoterische betekenis van de tarotkaart gematigheid is dus dat het gaat om het vinden van innerlijke balans en harmonie, door onze emoties, gedachten en daden te matigen en te verfijnen. Het gaat ook om het verbinden van onze persoonlijke energie met de universele energie, door ons af te stemmen op onze hogere zelf, onze beschermengel of God. 


8. Rider Waite / Thot Tarot

In de Rider Waite tarot staat de kaart gematigheid voor harmonie, evenwicht, matiging, geduld, zelfbeheersing en spirituele groei. De kaart toont een engel die water giet tussen twee vaten, wat een alchemistisch proces voorstelt om twee elementen te mengen tot een derde. De engel staat met zijn ene voet in het water (het onbewuste) en met zijn andere op het land (het bewuste). Op zijn voorhoofd heeft hij een cirkel met een punt in het midden, wat de zon symboliseert. De zon staat voor onze identiteit, onze verbinding met onze vader (hemels of aards) en onze bron van energie. De engel heeft ook een vierkant met een driehoek op zijn borst, wat de stoffelijke materie (vierkant) en de geest (driehoek) aangeeft. De engel creëert dus een evenwicht tussen yin en yang, tussen hemel en aarde, tussen lichaam en ziel.

In de Thoth tarot heet de kaart gematigheid “Art” of “Alchemie”. De kaart staat voor transformatie, creativiteit, synthese, integratie en kunst. De kaart toont een vrouwelijke figuur die een leeuw en een adelaar samensmelt tot een hermafrodiet wezen. De leeuw staat voor het vuur (het mannelijke) en de adelaar voor het water (het vrouwelijke). De hermafrodiet staat voor de vereniging van de tegenstellingen en de voltooiing van het grote werk. De vrouwelijke figuur draagt een kroon met zeven sterren, die de zeven planeten en de zeven metalen van de alchemie vertegenwoordigen. Ze heeft ook een boog in haar handen, die symbool staat voor de regenboogbrug tussen de werelden. Ze staat boven een vuur dat wordt gevoed door een leeuwenkop en een adelaarskop, die respectievelijk zwavel en kwik symboliseren. Deze zijn de twee basisingrediënten van de alchemie, die samen het elixer van het leven vormen.

Zoals je kunt zien, hebben beide kaarten te maken met het mengen van verschillende elementen tot iets nieuws en beters. Ze hebben ook te maken met het vinden van balans en harmonie in onszelf en in onze omgeving. Echter, de Rider Waite tarot benadrukt meer het aspect van matiging, zelfbeheersing en spirituele groei, terwijl de Thoth tarot meer het aspect van transformatie, creativiteit en kunst benadrukt. Beide kaarten hebben hun eigen waarde en betekenis, afhankelijk van je perspectief en je vraag.