In de tarot de Marseille

De munten in de Tarot de Marseille, ook wel bekend als pentakels of schijven, vertegenwoordigen het element aarde. Ze symboliseren de materiële wereld, stabiliteit, veiligheid, en praktische zaken.

Betekenissen op verschillende niveaus:

 • Materieel niveau: De munten duiden op financiën, bezittingen, werk, en gezondheid. Ze kunnen op een positieve manier wijzen op welvaart, succes, en overvloed, maar ook op materialisme, hebzucht, en zorgen over geld.
 • Emotioneel niveau: Op emotioneel vlak staan de munten voor geborgenheid, comfort, en stabiliteit. Ze kunnen duiden op een gevoel van veiligheid en tevredenheid, maar ook op angst voor verandering en vasthouden aan het oude.
 • Spiritueel niveau: Op spiritueel niveau vertegenwoordigen de munten de verbinding met de aarde en de realiteit. Ze kunnen duiden op praktische spiritualiteit, aarding, en het manifesteren van je dromen in de fysieke wereld.

De betekenis van de muntenkaarten hangt af van de specifieke kaart en de context van de lezing. Hieronder vind je een beknopte interpretatie van de kaarten:

 • Aas van Munten: Nieuwe kansen, begin van een nieuw project, vruchtbaarheid.
 • Twee van Munten: Balans, harmonie, partnerschap, uitwisseling.
 • Drie van Munten: Erkenning, vaardigheid, succes, teamwork.
 • Vier van Munten: Beveiliging, stabiliteit, tevredenheid, comfort.
 • Vijf van Munten: Verlies, teleurstelling, tegenslag, armoede.
 • Zes van Munten: Vrijgevigheid, geven en ontvangen, weldadigheid.
 • Zeven van Munten: Plannen maken, vooruitgang, analyse, investeren.
 • Acht van Munten: Ambitie, hard werken, toewijding, meesterschap.
 • Negen van Munten: Tevredenheid, overvloed, comfort, luxe.
 • Tien van Munten: Familie, succes, voltooiing.


Volgens Alejandro Jodorowsky

In het boek De Weg van de Tarot van Alejandro Jodorowsky legt hij inderdaad zijn eigen interpretatie uit van de tarot, inclusief de munten (ook wel denariën genoemd in zijn boek). Jodorowsky benadrukt de psychologische en archetypische aspecten van de tarot naast de materiële betekenissen.

Hier zijn enkele kernpunten van Jodorowsky's interpretatie van de munten:

 • Verbinding met het lichaam: De munten vertegenwoordigen volgens Jodorowsky ons fysieke lichaam en onze vitaliteit. De kaarten weerspiegelen dan ook onze gezondheid, seksualiteit, en aarding.
 • Schaduwkanten: Jodorowsky waarschuwt dat de munten ook kunnen wijzen op obsessie met materialisme, hebzucht, en vastklampen aan veiligheid.
 • Creatiekracht: De munten vertegenwoordigen onze scheppingskracht in de materiële wereld. Jodorowsky linkt dit aan onze talenten, vaardigheden, en wilskracht om iets te bereiken.

Interpretatie van enkele muntenkaarten volgens Jodorowsky:

 • Aas van Munten: Symboliseert de oerkracht van creatie en levenslust.
 • Twee van Munten: Staat voor het leren juggleren met materiële zaken en verlangens.
 • Drie van Munten: Vertegenwoordigt het opbouwen van iets tastbaars door middel van talent en inspanning.
 • Vier van Munten: Kan duiden op tevredenheid en genieten van wat je hebt bereikt, maar ook op stagnatie.


In het Boeddhisme

Het boeddhisme heeft een unieke kijk op de materiële wereld en de rol van de mens daarin. In tegenstelling tot sommige religies die de materiële wereld als zondig of illusoir beschouwen, ziet het boeddhisme het als een manifestatie van de geest.

Belangrijke concepten:

 • Anatta (niet-zelf): Er is geen permanent, onveranderlijk zelf dat losstaat van de materiële wereld. Alle fenomenen, inclusief de mens, zijn voortdurend in flux.
 • Dukkha (leed): Onvermijdelijk is er lijden in het leven, deels veroorzaakt door gehechtheid aan materiële zaken en verlangens.
 • Sunyata (leegte): Alle fenomenen zijn leeg van inherent bestaan. Ze bestaan ​​slechts in afhankelijkheid van andere fenomenen.

Het boeddhisme bepleit een middenweg tussen materialisme en ascetisme. Mensen mogen genieten van de materiële wereld, maar zonder er gehecht aan te raken. De sleutel tot het verminderen van lijden is het loslaten van gehechtheid aan materiële zaken en verlangens. Dit kan door meditatie, mindfulness, en beoefening van de edele waarheden. Het boeddhisme benadrukt het belang van mededogen voor alle levende wezens, inclusief degenen die lijden onder materiële armoede.

De verschillende stromingen binnen het boeddhisme benadrukken de materiële wereld en de rol van de mens op verschillende manieren. Theravada boeddhisme legt meer nadruk op meditatie en het loslaten van gehechtheid, terwijl Mahayana boeddhisme meer gericht is op bodhisattva's die anderen helpen op weg naar verlichting.

Het boeddhisme leert dat de materiële wereld geen illusoire afleiding is, maar een dynamische manifestatie van de geest. De mens heeft de verantwoordelijkheid om met wijsheid en mededogen te leven in de materiële wereld, zonder er gehecht aan te raken.

De mens en de materiële wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld die voortdurend verandert, en we zijn onderdeel van die verandering. Door te begrijpen hoe de materiële wereld werkt en hoe we er op een verantwoorde manier mee om kunnen gaan, kunnen we ons lijden verminderen en meer geluk en vrede ervaren.


In het Taoïsme

De materiële wereld is voortdurend in verandering, net als de Tao. Ze is niet statisch of permanent, maar vloeibaar en dynamisch. De materiële wereld is een afspiegeling van de innerlijke wereld.

Mensen zijn onderdeel van de natuurlijke wereld en dienen in harmonie ermee te leven. We moeten de materiële wereld met respect behandelen en haar natuurlijke processen niet verstoren. We kunnen leren van de natuurlijke wereld en haar principes toepassen in ons eigen leven.

De verschillende stromingen binnen het Taoïsme benadrukken de materiële wereld op verschillende manieren. Taoïstische alchemie, bijvoorbeeld, richt zich op het transformeren van de materiële wereld, terwijl religieus Taoïsme meer gericht is op spirituele ontwikkeling.

Het Taoïsme leert dat de materiële wereld geen illusoire afleiding is, maar een waardevol onderdeel van de Tao. De mens heeft de verantwoordelijkheid om met respect en harmonie te leven in de materiële wereld, in overeenstemming met de natuurlijke stroom van de Tao.

De mens en de materiële wereld zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. We leven in een wereld die voortdurend verandert, en we zijn onderdeel van die verandering. Door te begrijpen hoe de materiële wereld werkt en hoe we er in harmonie mee kunnen leven, kunnen we onze ware natuur ontplooien en een leven leiden in overeenstemming met de Tao.

Enkele belangrijke principes:

 • Eenvoudig leven:Het Taoïsme leert om te leven met wat je nodig hebt, zonder overbodige luxe. Dit helpt om de impact op de materiële wereld te verminderen en bevordert tevredenheid met wat je hebt.
 • Natuurlijke voeding:Het Taoïsme benadrukt het belang van gezonde voeding die in harmonie is met de natuur. Dit kan betekenen dat je plantaardig eet, biologische producten kiest of voedsel verbouwt in je eigen tuin.
 • Respect voor de natuur:We moeten de materiële wereld met respect behandelen en haar natuurlijke processen niet verstoren. Dit betekent dat we zuinig omgaan met water en energie, afval beperken en de natuur in haar waarde laten.
 • Zelfvoorzienendheid:Zelfvoorzienendheid kan een manier zijn om te leven in harmonie met de natuur. Door je eigen voedsel te verbouwen, je eigen energie op te wekken en te zorgen voor je eigen behoeften, verminder je je afhankelijkheid van externe factoren en leef je meer in overeenstemming met de natuurlijke stroom van de Tao.

Het Taoïsme leert ons dat voor onszelf zorgen niet alleen gaat om fysieke gezondheid, maar ook om geestelijk en emotioneel welzijn. Door in harmonie te leven met de materiële wereld, kunnen we een leven leiden dat gebalanceerd, gezond en vredig is.

Het Taoïsme is een levenswijze die je kan helpen om een gezonde en harmonieuze band te ontwikkelen met de materiële wereld. Door de principes van het Taoïsme te begrijpen en te beoefenen, kun je je leven in overeenstemming brengen met de natuurlijke stroom van de Tao.


In het Confucianisme

Het Confucianisme benadrukt de verantwoordelijkheid van de mens om te zorgen voor zichzelf, de materiële wereld en de samenleving. De mens heeft een belangrijke rol te spelen in het creëren van een harmonieuze samenleving, en dit begint met het zorgen voor het eigen lichaam en geest.

Zelfonderhoud

 • Lichamelijke gezondheid: Het Confucianisme benadrukt het belang van lichamelijke gezondheid. Confucius zei: "Een gezond lichaam is de geest van een gezond huis." Dit betekent dat je gezond voedsel moet eten, regelmatig moet bewegen en voldoende moet slapen.
 • Geestelijke gezondheid: Geestelijke gezondheid is net zo belangrijk als lichamelijke gezondheid. Confucius zei: "De mens moet zich eerst cultiveren voordat hij anderen kan cultiveren." Dit betekent dat je je moet verdiepen in kennis en ethiek, en je moet streven naar zelfverbetering.
 • Emotionele stabiliteit: Het Confucianisme leert dat je emoties in balans moet houden. Confucius zei: "Een man die woede koestert, is als een man die een brand probeert te blussen met olie." Dit betekent dat je je boosheid, angst en verdriet moet leren beheersen.

De materiële wereld

 • Respect voor de natuur: De materiële wereld is een geschenk van de hemel en moet met respect behandeld worden. Confucius zei: "De aarde is de basis van het volk; het volk is de basis van de natie." Dit betekent dat je zuinig moet omgaan met natuurlijke bronnen en de natuur in haar waarde moet laten.
 • Gebruik van de materiële wereld: De materiële wereld kan je helpen om je te ontwikkelen als mens. Confucius zei: "Leer alsof je nooit genoeg hebt, en houd vast alsof je bang bent om te verliezen." Dit betekent dat je de materiële wereld moet gebruiken om je kennis te vergroten, je vaardigheden te ontwikkelen en je karakter te perfectioneren.
 • Vermijd materialisme: Het Confucianisme waarschuwt voor materialisme. Confucius zei: "De edelmoedige man is bezorgd om deugd, de kleine man is bezorgd om comfort." Je mag je niet laten leiden door materiële zaken, maar je moet je focussen op de ontwikkeling van je innerlijke waarden.

De rol van de mens

 • Mensen zijn morele wezens: De mens heeft de verantwoordelijkheid om te zorgen voor de harmonie in de samenleving. Confucius zei: "Een man zonder Ren (menselijkheid) is niet waardig om mens genoemd te worden." Dit betekent dat je je moet gedragen volgens de principes van Ren (menselijkheid), Yi (rechtvaardigheid), Li (ritueel) en Xiao (piëteit).
 • Streven naar zelfverbetering: De mens moet voortdurend streven naar zelfverbetering. Confucius zei: "Een man die voortdurend nadenkt over zelfverbetering, kan niet anders dan goed worden." Dit betekent dat je je kennis moet vergroten, je vaardigheden moet ontwikkelen en je karakter moet perfectioneren.
 • Bijdragen aan de samenleving: De mens heeft de verantwoordelijkheid om bij te dragen aan de samenleving. Confucius zei: "De wereld is één familie." Dit kan je doen door je talenten te gebruiken, anderen te helpen en je kennis te delen.