In de Tarot de Marseille

De betekenis van staven/speren in de tarot de Marseille kan op verschillende manieren worden geïnterpreteerd, afhankelijk van de context van de kaart en de omliggende kaarten in de legging.

Enkele sleutelwoorden die geassocieerd worden met staven/speren zijn:

 • Actie: Staven/speren symboliseren energie, daadkracht en het nemen van initiatief. Ze duiden op een periode van verandering en vooruitgang.
 • Passie: De staven/speren vertegenwoordigen ook passie, ambitie en verlangen. Ze duiden op een sterke wil om te slagen en je doelen te bereiken.
 • Creativiteit: Staven/speren kunnen ook duiden op creativiteit, inspiratie en vindingrijkheid. Ze suggereren dat je nieuwe ideeën hebt en klaar bent om deze te realiseren.
 • Uitdaging: De staven/speren kunnen ook wijzen op uitdagingen, obstakels en conflicten. Ze suggereren dat je moed en vastberadenheid nodig hebt om je doelen te bereiken.

De betekenis van de staven/speren kan verder worden verfijnd door te kijken naar de specifieke kaarten in de legging:

 • Aas van Staven: Nieuwe kansen, begin van een nieuw project, creatieve inspiratie.
 • Twee van Staven: Afwachten, besluiteloosheid, het overwegen van opties.
 • Drie van Staven: Vooruitgang, groei, expansie, optimisme.
 • Vier van Staven: Stabiliteit, rust, tevredenheid, consolidatie.
 • Vijf van Staven: Conflict, competitie, uitdaging, tegenslag.
 • Zes van Staven: Overwinning, succes, erkenning, beloning.
 • Zeven van Staven: Moed, vastberadenheid, volharding, overwinnen van obstakels.
 • Acht van Staven: Snelheid, actie, verandering, onverwachte gebeurtenissen.
 • Negen van Staven: Vertraging, teleurstelling, obstakels, frustratie.
 • Tien van Staven: Last, verantwoordelijkheid, overbelasting, burn-out.

Naast de sleutelwoorden en de specifieke kaarten, is het ook belangrijk om te letten op de positie van de staven/speren in de kaart:

 • Rechte staven/speren: Positieve interpretatie, de energie is gericht op groei en vooruitgang.
 • Omgekeerde staven/speren: Negatieve interpretatie, de energie is geblokkeerd of er is sprake van stagnatie.

Door al deze factoren in overweging te nemen, kun je een diepgaander en completer beeld krijgen van de betekenis van de staven/speren in je tarot legging.


Alejandro Jodorowsky

Jodorowsky benadrukt in zijn werk de psychologische en archetypische dimensie van de kaarten. Hij ziet de staven/speren als representatie van de levenskracht, de scheppingsdrang en de wil om te manifesteren.

Enkele interpretatie-elementen die Jodorowsky toevoegt aan de staven/speren:

 • Phallicisme: Jodorowsky erkent de phallicische symboliek van de staven, die verwijst naar mannelijke energie, seksualiteit, en scheppingskracht.
 • Initiële vonk: Hij ziet de staven ook als de initiële vonk van creatie, de impuls om iets nieuws te beginnen.
 • Schaduwkanten: Jodorowsky waarschuwt ook voor de schaduwkanten van de staven, zoals agressie, dominantie, en impulsiviteit.

Jodorowsky adviseert om bij het interpreteren van de staven/speren te letten op:

 • De kleuren: In zijn gereconstrueerde Tarot de Marseille met Philippe Camoin, hebben de staven/speren felle, warme kleuren die de dynamische energie van deze suite benadrukken.
 • De houding van de figuren: De houding van de figuren op de staven/speren kaarten kan meer vertellen over de aard van de actie of creatieve impuls.
 • De interactie met andere suites: De combinatie van staven/speren met andere suites in een legging kan de richting en focus van de energie onthullen.


In het Boeddhisme

In het Boeddhisme is er geen eenduidige, simplistische visie op actie en passie. De interpretatie hangt af van de stroming en context, maar er zijn wel enkele algemene principes:

Karma en de wet van oorzaak en gevolg:

Elke handeling, gedreven door passie of niet, heeft karmische gevolgen. Goede acties leiden tot gelukkige gevolgen, terwijl slechte acties leiden tot lijden. Dit principe benadrukt de verantwoordelijkheid die we dragen voor onze acties en de impact die ze hebben op onszelf en anderen.

De drie geesten:

Het Boeddhisme onderscheidt drie geesten die onze acties motiveren:

 • Gehechtheid (raga):Dit is de drang om plezier te zoeken en afkeer te vermijden. Acties gedreven door gehechtheid leiden vaak tot lijden, omdat ze ons afhankelijk maken van externe factoren voor geluk.
 • Wrok (dvesha):Dit is de afkeer van onplezierige ervaringen. Acties gedreven door wrok kunnen leiden tot agressie, geweld en conflict.
 • Onwetendheid (moha):Dit is de verwarring over de ware aard van de realiteit. Acties gedreven door onwetendheid zijn vaak misleid en leiden tot onjuiste keuzes.

Het streven is om te handelen vanuit wijsheid en mededogen, in plaats van te worden gedreven door deze drie geesten.

Het Boeddhisme benadrukt de middenweg tussen extreme passie en totale afzijdigheid. Dit betekent dat we ons niet volledig laten meeslepen door onze passies, maar ook niet alle activiteit vermijden. We streven naar een gebalanceerde benadering die ons in staat stelt om te handelen met wijsheid en compassie.

Meditatie helpt ons om onze emoties en gedachten te observeren zonder erdoor te worden meegesleept. Dit geeft ons meer controle over onze acties en helpt ons om te handelen vanuit wijsheid in plaats van passie. Mindfulness is bijvoorbeeld slechts 1 van de 8 juiste 'instellingen' van de boeddhist, ook gekend als het achtvoudige pad:

1. Juist begrip: Dit is het begrijpen van de ware aard van de realiteit, inclusief de vier edele waarheden.

2. Juiste gedachte: Dit is het cultiveren van gedachten die gemotiveerd zijn door vriendelijkheid, mededogen en wijsheid.

3. Juiste spraak: Dit is het spreken op een manier die waarheidsgetrouw, vriendelijk en nuttig is.

4. Juist handelen: Dit is het handelen op een manier die niet schadelijk is voor anderen en in overeenstemming is met de ethische principes van het Boeddhisme.

5. Juiste levensonderhoud: Dit is het verdienen van een levensonderhoud op een manier die niet schadelijk is voor anderen.

6. Juiste inspanning: Dit is het inspannen om negatieve gedachten en emoties te overwinnen en positieve kwaliteiten te ontwikkelen.

7. Juiste geest / mindfulness: Dit is het bewust en aandachtig zijn in het huidige moment.

8. Juiste concentratie: Dit is het concentreren van de geest op een meditatieobject om dieper inzicht te verwerven.

Sommige boeddhisten nemen zelfs de bodhisattva-gelofte, wat betekent dat ze zich wijden aan de verlichting van alle wezens. Dit houdt in dat ze hun acties inzetten om anderen te helpen en ten goede van de wereld te werken.

Het Boeddhisme leert ons om onze acties met zorg te overwegen en te handelen vanuit wijsheid en mededogen, in plaats van te worden gedreven door passie. Door meditatie en mindfulness te beoefenen, kunnen we onze emoties en gedachten beter begrijpen en beheersen, waardoor we meer verantwoordelijkheid nemen voor onze keuzes en de impact die ze hebben.


In het Taoïsme

In het Taoïsme zijn creatie, procreatie en actie onlosmakelijk verbonden met de Tao, de universele stroom of weg van alle dingen. De Tao is de bron van alle creatie en Taoïsten geloven dat we in harmonie met de Tao moeten handelen om onze ware potentieel te verwezenlijken.

Wu Wei, of "handelen zonder te forceren", is een belangrijk concept in het Taoïsme. Creatieve expressie, procreatie en actie vloeien voort uit spontaneïteit en natuurlijke harmonie met de Tao. Ze worden niet geforceerd of gecontroleerd, maar stromen voort uit de innerlijke bron van de mens.

Yin en Yang, de twee complementaire krachten die de Tao vormen, spelen ook een belangrijke rol. Yin, vrouwelijk en receptief, en Yang, mannelijk en actief, komen samen in creatie, procreatie en actie. Balans tussen deze twee krachten is essentieel voor een harmonieuze expressie.

Taoïsten observeren de natuurlijke cycli van de natuur en passen deze toe op hun leven. Creatie, procreatie en actie vinden plaats in overeenstemming met de seizoenen, maanstanden en andere ritmes van de natuur. Dit zorgt voor een verbinding met de natuurlijke orde en bevordert een harmonieuze flow.

Spontaniteit is een gewaardeerd aspect in het Taoïsme. Creatieve expressie, procreatie en actie worden niet te veel gepland of gecontroleerd, maar mogen zich organisch ontvouwen en hun eigen unieke vorm aannemen. Dit geeft ruimte voor authenticiteit en flexibiliteit.

Verschillende Taoïstische tradities benadrukken creatie, procreatie en actie op verschillende manieren. Alchemie streeft naar transformatie van het lichaam en de geest, soms met behulp van symbolen en metaforen die verband houden met creatie. Seksuele beoefening in sommige tradities richt zich op het cultiveren van energie en het bevorderen van gezondheid, waarbij seksualiteit wordt gezien als een heilige creatieve kracht. Gevechtskunsten zoals Tai Chi benadrukken vloeiende bewegingen en interne kracht, wat een toepassing is van de Taoïstische principes op fysieke actie.

In het Taoïsme zijn creatie, procreatie en actie geen doelen op zich, maar uitingen van de natuurlijke stroom van de Tao. Door in harmonie met de Tao te handelen, kunnen we onze creativiteit op een spontane en natuurlijke manier uiten, in overeenstemming met de universele principes van Yin en Yang, en in verbinding met de ritmes van de natuur.


In het Confucianisme

In het Confucianisme zijn creatie, procreatie en actie diep geworteld in de kernwaarden van Ren (menselijkheid), Li (ritueel) en Xiao (filiale vroomheid). Deze waarden benadrukken de verantwoordelijkheid van het individu om bij te dragen aan de samenleving en harmonie te bevorderen.

Creatieve expressie wordt gezien als een uiting van Ren, de innerlijke goedheid van de mens. Door middel van kunst, muziek, literatuur of andere gebieden kan men zijn creativiteit uiten en zo bijdragen aan de schoonheid en welzijn van de samenleving.

Procreatie is belangrijk voor het voortzetten van de familielijn en het eren van voorouders. Het Confucianisme benadrukt de verantwoordelijkheid van ouders om hun kinderen op te voeden tot deugdzame en productieve leden van de samenleving.

Actie in het Confucianisme is gericht op het nastreven van Zhong (loyaliteit) en Shu (wederkerigheid) in alle aspecten van het leven. Door plichtsbewust te handelen en anderen met respect te behandelen, draagt men bij aan de harmonie en stabiliteit van de samenleving.

  Confucianistische waarden worden vaak weerspiegeld in kunst en literatuur, met thema's als harmonie, plichtsbesef en respect voor de natuur. Het Confucianisme benadrukt het belang van het gezin als basis van de samenleving. Procreatie en de opvoeding van kinderen worden gezien als belangrijke verantwoordelijkheden binnen het gezin. Confucianistische principes worden al eeuwenlang toegepast in de Chinese politiek en bestuur. Het nastreven van Ren, Li en Xiao beïnvloedt de manier waarop men zich creatief uit, procreëert en deelneemt aan de samenleving. Het Confucianisme benadrukt de verantwoordelijkheid van het individu om bij te dragen aan de harmonie en welzijn van de samenleving.