Wat betekent het Rad van Fortuin (la Roue de Fortune) Tarot Kaart?

Ermee vallen en opstaan.


Vraag: Wat verandert er nu om je heen? Welke kans biedt er zich aan? Wat komt er helemaal goed? Welk houvast valt er weg?

1. Algemene betekenis / Tarot de Marseille

Het rad van fortuin is een tarotkaart die symbool staat voor de cycli van het leven, het lot, de verandering en de keuzevrijheid. De kaart heeft een rijke en complexe symboliek, die verwijst naar verschillende culturen, religies en filosofieën.

De herkomst van het rad van fortuin is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt te zijn geïnspireerd door het oude Egyptische Rad van Fortuin, dat werd geassocieerd met de god Anubis, de begeleider van de zielen naar de onderwereld. Het rad van fortuin werd ook gebruikt als een middeleeuws concept om de wisselvalligheid van het menselijk bestaan te illustreren.

De moderne betekenis van het rad van fortuin is afhankelijk van de context en de interpretatie van de lezer. Over het algemeen wordt de kaart gezien als een aankondiging van een belangrijke verandering of een keerpunt in het leven, dat zowel positief als negatief kan zijn. Het rad van fortuin kan ook wijzen op een situatie die buiten de controle van de vraagsteller ligt, en die hem of haar uitdaagt om te accepteren wat er gebeurt en er het beste van te maken. Het rad van fortuin kan ook een boodschap zijn om verantwoordelijkheid te nemen voor de eigen acties en beslissingen, en om te beseffen dat elke keuze gevolgen heeft.

Het rad van fortuin is dus een kaart die zowel hoop als waarschuwing biedt, en die aanspoort om flexibel en wijs te zijn in het omgaan met de veranderingen die het leven brengt.


2. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een Chileense filmmaker, schrijver en tarotlezer, is het rad van fortuin een kaart die de kosmische wet van oorzaak en gevolg uitdrukt. Hij zegt dat het rad van fortuin ons leert dat alles wat we doen, denken of voelen een invloed heeft op het universum, en dat we daarom bewust moeten zijn van onze acties en intenties. Hij zegt ook dat het rad van fortuin ons uitnodigt om ons te verbinden met onze innerlijke gids, die ons kan helpen om de juiste keuzes te maken en om in harmonie te leven met de natuurlijke cycli van het leven. Jodorowsky beschouwt het rad van fortuin als een positieve kaart, die ons aanspoort om onze creativiteit, onze passie en onze wijsheid te gebruiken om ons lot te beïnvloeden.


3. Carl Jung en de Archetypes

Volgens Carl Jung, een Zwitserse psychiater en grondlegger van de analytische psychologie, is het rad van fortuin een archetypisch symbool dat deel uitmaakt van het collectieve onbewuste van de mensheid. Het rad van fortuin vertegenwoordigt de dynamiek van het psychische proces van individuatie, dat wil zeggen de ontwikkeling van de persoonlijkheid naar een unieke en harmonieuze eenheid. Het rad van fortuin symboliseert de voortdurende veranderingen en transformaties die de mens doormaakt in zijn zoektocht naar zelfkennis en zelfverwerkelijking.

Jung zag het rad van fortuin als een mandala, een cirkelvormig beeld dat de totaliteit van het zelf weerspiegelt. Het rad van fortuin bestaat uit vier kwadranten, die de vier functies van het bewustzijn voorstellen: denken, voelen, gewaarworden en intuïtie. Deze functies zijn verbonden met de vier elementen: lucht, water, aarde en vuur. Het rad van fortuin draait rond een centrum, dat het middelpunt of het zelf is. Het zelf is de bron van de levensenergie en de innerlijke wijsheid, die zich manifesteert in dromen, visioenen en synchroniciteiten.

Het rad van fortuin leert ons dat we voortdurend in beweging zijn en nieuwe ervaringen opdoenom ons bewust te worden van onze schaduwkant, dat wil zeggen de onderdrukte of onbewuste aspecten van onszelf die we projecteren op anderen of op het lot. Het rad van fortuin moedigt ons aan om onze schaduw te integreren en te accepteren als een deel van onszelf, zodat we kunnen groeien en heel worden.


4. In het boeddhisme

Het boeddhisme zegt dat het rad en de mandala symbolen zijn van de spirituele realiteit en het pad naar de verlichting. Het rad staat voor de leer van de Boeddha, die ook wel de Dharma / Dhamma wordt genoemd. Het rad heeft acht spaken, die de achtvoudige weg voorstellen, de praktijk die leidt tot het beëindigen van het lijden en het bereiken van nirvana. Het rad wordt ook wel het Dharmachakra genoemd, wat ‘het wiel van de wet’ betekent.

De dharmachakra is een veelgebruikt symbool in de Indiase religies, waaronder het hindoeïsme, het jaïnisme en het boeddhisme. Het stelt een wiel voor met acht of meer spaken, dat de leer van de Boeddha of de dharma (de wet of de waarheid) vertegenwoordigt. Het rad van dharma symboliseert ook de cycli van het leven, het lot, de verandering en de keuzevrijheid. Het rad van dharma heeft een lange en complexe geschiedenis, die teruggaat tot de Indusvalleibeschaving en verschillende culturele, religieuze en filosofische invloeden heeft ondergaan.

Het rad van dharma is een belangrijk symbool voor het boeddhisme, omdat het verwijst naar de eerste preek die de Boeddha gaf na zijn verlichting, waarin hij de vier edele waarheden en het achtvoudige pad uiteenzette. Dit wordt ook wel het in beweging zetten van het rad van dharma genoemd. Het rad van dharma nodigt de beoefenaars uit om het pad naar verlichting te volgen en zich bewust te worden van de oorzaak en het gevolg van hun acties. Het rad van dharma kan ook in verband worden gebracht met andere boeddhistische concepten, zoals het afhankelijk ontstaan, de drie juwelen en de vijf wijsheidsaspecten.

Het rad van dharma kan verschillende betekenissen hebben, afhankelijk van het aantal spaken waarmee het wordt afgebeeld. Over het algemeen wordt aangenomen dat acht spaken staan voor het achtvoudige pad, twaalf spaken voor de twaalf schakels van het afhankelijk ontstaan, vierentwintig spaken voor de twaalf schakels van het afhankelijk ontstaan en de twaalf schakels van de afhankelijke ondergang, en eenendertig spaken voor de eenendertig rijken van bestaan. Het rad van dharma kan ook andere elementen bevatten, zoals een hertengewei, een drietand of een swastika, die elk een specifieke symboliek hebben.

Het rad van dharma is dus een rijk en veelzijdig symbool, dat zowel de essentie als de diversiteit van de boeddhistische leer weerspiegelt. Het is een symbool van hoop, wijsheid en mededogen, dat ons inspireert om ons te verbinden met onze innerlijke waarheid en ons potentieel te realiseren.

De mandala is een cirkelvormige afbeelding die de kosmos, het universum of de wereld van een boeddha voorstelt. De mandala is een hulpmiddel voor meditatie en visualisatie, waarmee men zich kan concentreren op de essentie van de boeddhistische leer. De mandala bestaat uit verschillende lagen, die elk een aspect van de boeddhistische filosofie of psychologie weergeven. De mandala bevat ook verschillende boeddhafiguren, die de kwaliteiten en eigenschappen van de verlichte geest symboliseren.

Het rad en de mandala zijn dus nauw verbonden met het boeddhisme en zijn bedoeld om de beoefenaars te inspireren en te begeleiden op hun spirituele reis. Ze zijn ook een uiting van de schoonheid en harmonie van de boeddhistische visie op de werkelijkheid.

Boeddha heeft veel gezegd over het rad, dat hij beschouwde als een symbool van zijn leer, de Dharma. Hier zijn enkele voorbeelden van wat hij daarover heeft gezegd:


5. In het taoïsme

Het taoïsme beschouwt iemand als een microkosmos, die verbonden is met de macrokosmos van het universum. Iemand heeft dezelfde natuur als het universum, en wordt beïnvloed door dezelfde krachten van yin en yang, de twee tegengestelde en complementaire krachten die in alles aanwezig zijn. Iemand kan leren om deze krachten in balans te brengen, en om ze te gebruiken voor de eigen groei en ontwikkeling.

Het taoïsme ziet de veranderingen en transformaties die iemand doormaakt als een proces van zuivering, verfijning en verheffing. Iemand kan de lagere aard overwinnen, die wordt gekenmerkt door egoïsme, gehechtheid, onwetendheid en lijden. Iemand kan de hogere aard ontwikkelen, die wordt gekenmerkt door wijsheid, mededogen, vrijheid en geluk. Iemand kan de innerlijke kracht (Te) ontwikkelen en volgen, die in contact brengt met het ware zelf en met de Tao .

Het taoïsme biedt verschillende methoden om de veranderingen en transformaties die iemand doormaakt te bevorderen en te begeleiden. Deze methoden omvatten onder andere meditatie, ademhalingsoefeningen, lichaamsoefeningen, voedingsvoorschriften, morele voorschriften, alchemie, magie en kunst. Deze methoden hebben tot doel om de energie (Qi) van iemand te harmoniseren, te versterken en te verfijnen, zodat iemand in staat is om zich te verbinden met de energie van het universum en de Tao .

Laozi, stichter van het taoïsme, schreef in de Tao Te Ching/ Daodejing:

  • "Succes is zo gevaarlijk als falen. Hoop is zo hol als angst."
    Laozi waarschuwt ons om niet te gehecht te raken aan de uitkomsten van onze acties, maar om te handelen in overeenstemming met de Tao, het principe dat alles regelt. Hij leert ons om tevreden te zijn met wat we hebben, en om niet te streven naar meer dan we nodig hebben.
  • "Wie zichzelf kent, is verlicht. Wie zichzelf overwint, is sterk. Wie tevreden is, is rijk. Wie zijn centrum bewaart, duurt lang."
    Laozi moedigt ons aan om onszelf te kennen en te accepteren, en om onze innerlijke kracht en wijsheid te ontwikkelen. Hij leert ons om niet afhankelijk te zijn van externe factoren voor ons geluk, maar om ons eigen centrum te vinden en te bewaren.
  • "Als een ramp toeslaat, houdt het goede dicht bij je hart."
    Laozi leert ons om optimistisch en veerkrachtig te zijn in tijden van crisis, en om ons te richten op het goede dat in onszelf en in de wereld bestaat. Hij leert ons om niet toe te geven aan wanhoop of woede, maar om mededogen en vriendelijkheid te tonen.
  • "Als je je aanpast aan de situatie, zul je erin slagen. Als je je aanpast aan de tijd, zul je overleven."


6. In het confucianisme

Het confucianisme zegt dat de successen en catastrofes van het leven afhangen van hoe men zich gedraagt ten opzichte van anderen en ten opzichte van de hemel (Tian).

Het concept van “Tian” of de hemel is inderdaad niet zoals de westerse straffende god. Het is eerder een neutraal moreel mechanisme, dat de orde en de harmonie van het universum bepaalt. Tian is niet een persoonlijke of antropomorfe entiteit, maar een abstract en transcendent principe, dat zowel immanent als transcendent is. Tian is de bron van alle dingen, de ultieme waarheid en de hoogste norm. Tian beloont de rechtvaardigen en straft de onrechtvaardigen, maar doet dat niet op een willekeurige of arbitraire manier, maar volgens een natuurlijke en morele wetmatigheid.

Het was via de keizer en via rituelen dat de hemel reflectie vond in de aarde. De keizer was de zoon van de hemel (Tianzi), die door de hemel was uitverkoren om te regeren over China. De keizer had de plicht om de wil van de hemel te volgen en te respecteren, en om te zorgen voor het welzijn van het volk. De keizer had ook de verantwoordelijkheid om te bemiddelen tussen de hemel en de aarde, en om offers te brengen aan de hemel om zijn gunst en zegen af te smeken. De keizer moest zich houden aan een strikte gedragscode, die bekend staat als het mandaat van de hemel (Tianming). Als de keizer zijn mandaat verloor door zijn morele tekortkomingen of door natuurrampen, dan had hij geen recht meer om te regeren, en kon hij worden afgezet of vervangen door een andere dynastie.

De rituelen waren een belangrijk middel om de verbinding tussen de hemel en de aarde te onderhouden en te versterken. De rituelen waren gebaseerd op een complex systeem van symbolen, muziek, dans, gebeden, offers en ceremonies, die bedoeld waren om de kosmische orde te weerspiegelen en te beïnvloeden. De rituelen werden uitgevoerd door gespecialiseerde ambtenaren, priesters of geleerden, die bekend stonden als ritenmeesters (Lishi). De rituelen werden uitgevoerd op specifieke tijden, plaatsen en wijzen, die overeenkwamen met de cycli van de natuur, de standen van de planeten en sterren, en de sociale hiërarchie. De rituelen waren gericht op verschillende godheden, voorouders, geesten of krachten, die elk een rol speelden in het functioneren van het universum.

Het concept van “Tian” of de hemel is dus een fundamenteel aspect van de Chinese cultuur en filosofie, dat zowel het wereldbeeld als het politieke systeem heeft bepaald. Het concept van “Tian” of de hemel is ook nauw verbonden met het concept van “Dao” of de weg, dat het centrale begrip is van het taoïsme. Het taoïsme is een andere belangrijke stroming in het Chinese denken, die zich richt op het volgen van de natuurlijke stroom van het leven en het bereiken van harmonie met het universum.


7. In de kabala

De kaart “rad van fortuin” heeft een diepe betekenis in de kabbala, de joodse mystiek die zich bezighoudt met de aard en het doel van de schepping. De kabbala ziet het rad van fortuin als een symbool van de sefirot, de tien emanaties of attributen van God, die de bouwstenen van het universum vormen. De sefirot zijn verbonden door 22 paden, die overeenkomen met de 22 letters van het Hebreeuwse alfabet en de 22 grote arcana van de tarot. Het rad van fortuin is het tiende pad, dat de sefira Tiferet (schoonheid) verbindt met de sefira Netzach (overwinning). Dit pad staat voor de balans tussen actie en passie, tussen wil en emotie, tussen mannelijk en vrouwelijk.

Het rad van fortuin is ook een symbool van de cycli van het leven, het lot, de verandering en de keuzevrijheid. Het rad van fortuin leert ons dat alles in beweging is, en dat niets blijvend of zeker is. Het rad van fortuin leert ons ook dat we niet passief of fatalistisch moeten zijn, maar dat we actief en verantwoordelijk moeten zijn voor onze eigen bestemming. Het rad van fortuin leert ons dat we kunnen leren van onze ervaringen, en dat we kunnen groeien en transformeren door onze uitdagingen.

De oorsprong van het concept van het rad van fortuin in de kabbala is niet helemaal duidelijk, maar het lijkt te zijn geïnspireerd door verschillende bronnen, zoals de Bijbel, de Griekse filosofie, de gnostiek, de alchemie en de astrologie. Een mogelijke invloed is het boek Prediker uit het Oude Testament, dat spreekt over de ijdelheid en vergankelijkheid van alles onder de zon. Een andere mogelijke invloed is het werk van Boëthius, een Romeinse filosoof uit de 6e eeuw, die een beroemd boek schreef genaamd De Consolatione Philosophiae (De vertroosting van de filosofie), waarin hij een dialoog voert met Vrouwe Filosofie over het rad van fortuin als een metafoor voor het menselijk lot. Een derde mogelijke invloed is het werk van Abraham Abulafia, een joodse mysticus uit de 13e eeuw, die een systeem ontwikkelde van meditatie op basis van lettercombinaties en numerologie, dat bekend staat als de kabbala van de namen.

Het rad van fortuin is dus een kaart die zowel de kabbalistische visie op God, de schepping en de mens weerspiegelt, als ook een praktische gids voor het omgaan met de veranderingen en transformaties die het leven brengt. Het rad van fortuin is een kaart die ons uitnodigt om ons te verbinden met onze innerlijke wijsheid en onze goddelijke vonk.


8.

De esoterische betekenis van de kaart “rad van fortuin” in de Rider Waite en Thoth tarot decks is als volgt: