Wat betekent de Hogepriester
(le Pape) Tarot Kaart?

Erin geloven.


Vraag: waar twijfel je niet meer aan? Waar ben je volledig van overtuigd? Welk idee van jou is onaanraakbaar? Wat is het dat je zodanig begrijpt, dat je mensen ermee inspireert? Waarin kan alleen jij mensen raad in geven?

1. In de Tarot de Marseille

De Hierofant is een tarotkaart die de spirituele wijsheid, het geloof en de traditie symboliseert. De kaart is afgeleid van het Griekse woord hierophantes, dat “inwijder in de mysteriën” betekent. De Hierofant was oorspronkelijk een priester die de geheime rituelen van de Eleusinische mysteriën onderwees en uitvoerde in het oude Griekenland.

In de Tarot de Marseille is de Hierofant afgebeeld als een paus met een drievoudige kroon, een staf en twee volgelingen. Hij zit tussen twee zuilen, die de dualiteit van het leven en de noodzaak van balans aangeven. Hij houdt zijn rechterhand op in een zegenend gebaar, dat ook verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. Hij draagt de sleutels van de hemelpoort, die hij kan openen of sluiten voor degenen die zijn leringen volgen.

De moderne betekenis van de Hierofant is gerelateerd aan het thema van onderwijs, moraliteit en conformiteit. De kaart kan duiden op een behoefte om bestaande regels, normen of procedures te volgen, of om te leren van een autoriteit, mentor of leraar. De kaart kan ook wijzen op een zoektocht naar spirituele betekenis, begeleiding of verlichting. De Hierofant kan ook staan voor het huwelijk, de kerk of een religieuze gemeenschap.

De Hierofant is een kaart die zowel uitdagingen als kansen biedt. Aan de ene kant kan hij aansporen tot groei, ontwikkeling en harmonie door het respecteren van tradities, waarden en principes. Aan de andere kant kan hij ook beperkingen, dogma’s en rigiditeit opleggen door het opleggen van conventies, regels en autoriteit. Het is aan de vraagsteller om te bepalen hoe hij of zij zich verhoudt tot de boodschap van de Hierofant.


2. In de Rider Waite / Thot tarot

In de Rider Waite en Thoth tarot decks heeft de Hierofant ook een vergelijkbare betekenis als in de Tarot de Marseille, maar met enkele verschillen. In de Rider Waite tarot is de Hierofant afgebeeld als een paus met een drievoudige kroon, een staf en twee volgelingen, net als in de Tarot de Marseille. Echter, hij zit voor een rode achtergrond, die passie, energie en actie symboliseert. Hij draagt ook een wit gewaad, dat zuiverheid, onschuld en spiritualiteit aangeeft. Hij houdt zijn rechterhand op in een zegenend gebaar, dat ook verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. Hij draagt de sleutels van de hemelpoort, die hij kan openen of sluiten voor degenen die zijn leringen volgen. De Hierofant in de Rider Waite tarot staat voor het zoeken naar spirituele betekenis, begeleiding of verlichting. De kaart kan ook duiden op een behoefte om bestaande regels, normen of procedures te volgen, of om te leren van een autoriteit, mentor of leraar. De kaart kan ook wijzen op het huwelijk, de kerk of een religieuze gemeenschap.

In de Thoth tarot is de Hierofant afgebeeld als een man met een baard en een hoed met een pentagram, die wijsheid en magie symboliseert. Hij houdt een staf vast met drie ringen, die de drie werelden van lichaam, geest en ziel vertegenwoordigen. Hij zit op een troon met vier rammenkoppen, die het sterrenbeeld Ram en het element Vuur aangeven. Hij wordt omringd door vier cherubijnen, die de vier elementen van Aarde, Lucht, Water en Vuur voorstellen. Hij heeft ook twee sleutels gekruist op zijn borst, die dezelfde betekenis hebben als in de Rider Waite tarot. De Hierofant in de Thoth tarot staat voor het onthullen van verborgen kennis, het inwijden in mysteriën en het overbruggen van tegenstellingen. De kaart kan ook duiden op een spirituele crisis, een uitdaging van het geloof of een verandering van overtuiging.


3. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Volgens Alejandro Jodorowsky, een bekende tarotmeester en filmmaker, is de Hierofant een kaart die de innerlijke leraar, de intuïtie en de verbinding met het goddelijke vertegenwoordigt. Hij zegt dat de Hierofant ons leert om te luisteren naar onze eigen stem, om ons te bevrijden van dogma’s en autoriteiten, en om onze eigen weg te vinden in het leven. Hij beschouwt de Hierofant als een positieve kaart, die ons uitnodigt om onze spirituele dimensie te ontdekken en te ontwikkelen.

Jodorowsky interpreteert de Hierofant in de Tarot de Marseille als volgt:

  • De paus draagt een blauw gewaad, dat wijsheid, kalmte en vrede symboliseert. Hij heeft een rode mantel, die passie, liefde en actie aangeeft. Hij heeft ook een witte baard, die zuiverheid, ervaring en autoriteit uitstraalt.
  • De paus heeft een drievoudige kroon, die de drie niveaus van bewustzijn voorstelt: het onderbewuste, het bewuste en het bovenbewuste. Hij heeft ook een staf met drie ringen, die dezelfde betekenis hebben. Hij is dus in staat om alle aspecten van zichzelf te integreren en te beheersen.
  • De paus zit tussen twee zuilen, die de dualiteit van het leven aangeven. Hij is echter niet gebonden aan één kant, maar kan beide kanten overstijgen en verenigen. Hij is ook niet afgesloten van de wereld, maar staat open voor communicatie en dialoog.
  • De paus houdt zijn rechterhand op in een zegenend gebaar, dat ook verwijst naar de verbinding tussen hemel en aarde. Hij draagt de sleutels van de hemelpoort, die hij kan openen of sluiten voor degenen die zijn leringen volgen. Hij is echter geen tiran of dictator, maar een gids en een helper.
  • De paus wordt vergezeld door twee monniken, die zijn leerlingen zijn. Zij dragen elk een kruis op hun borst, dat het symbool is van het christendom. Zij vertegenwoordigen ook de twee aspecten van de menselijke natuur: het mannelijke en het vrouwelijke, het actieve en het passieve, het rationele en het emotionele. Zij luisteren aandachtig naar de paus, maar zijn niet onderworpen of afhankelijk van hem. Zij zijn vrij om hun eigen keuzes te maken.


4. Carl Jung / Archetypes / Individuatie

Volgens Carl Jung, een beroemde Zwitserse psycholoog en psychiater, is de Hierofant een van de twaalf archetypen die de menselijke basismotivaties symboliseren. Een archetype is een universeel, mythisch personage dat in het collectieve onbewuste van mensen over de hele wereld woont. De Hierofant staat voor het zoeken naar spirituele betekenis, begeleiding of verlichting. De kaart kan ook duiden op een behoefte om bestaande regels, normen of procedures te volgen, of om te leren van een autoriteit, mentor of leraar. De kaart kan ook wijzen op het huwelijk, de kerk of een religieuze gemeenschap.

Individuatie is het proces waarbij een individu zijn of haar ware zelf ontdekt en ontwikkelt, los van de sociale rollen en verwachtingen die hem of haar worden opgelegd. Het is een proces van zelfrealisatie en zelfvervulling, waarbij het individu zijn of haar eigen potentieel en bestemming nastreeft. Het is ook een proces van integratie en harmonisatie van de verschillende aspecten van de persoonlijkheid, zoals het bewuste en het onbewuste, het ego en het zelf, het mannelijke en het vrouwelijke, enz. Individuatie is volgens Jung het ultieme doel van de menselijke ontwikkeling.

De Hierofant kan gezien worden als een archetype dat het individuatieproces ondersteunt of hindert, afhankelijk van hoe het individu zich ertoe verhoudt. Aan de ene kant kan de Hierofant helpen om spirituele wijsheid, inzicht en inspiratie te bieden, die het individu kunnen leiden naar zijn of haar ware zelf. Aan de andere kant kan de Hierofant ook belemmeren door dogma’s, autoriteiten en conventies op te leggen, die het individu kunnen weerhouden van zijn of haar eigenheid. Het is aan het individu om te bepalen hoe hij of zij gebruik maakt van de leringen en invloeden van de Hierofant, zonder zijn of haar eigen innerlijke stem te verliezen.


5. In het boeddhisme

Een mogelijke vergelijking met de kaart van de hierofant / hogepriester is die tussen de hierofant en een heilige/arhat (pali: arahant) in het boeddhisme.

Een hierofant is een hogepriester die religieuze vieringen leidt en inwijdingen verricht in de mysteriën van het goddelijke .Een heilige is iemand die het achtvoudige pad heeft volbracht, de vier nobele waarheden heeft begrepen, de Dhamma ziet en begrijpt, en hart en geest in overeenstemming met de Dhamma heeft gebracht. Beiden hebben dus een diep inzicht in de spirituele en universele wetten, en kunnen deze kennis overdragen op anderen. Beiden hebben ook een innerlijke transformatie doorgemaakt, waarbij ze de dualiteit in zichzelf hebben overwonnen en de eenheid met het goddelijke hebben gerealiseerd.

Volgens de vroegste boeddhistische teksten waren de eerste arhats / arahants de vijf asceten die de eerste toespraak van de Boeddha hoorden over de vier edele waarheden. Zij waren Kondañña, Vappa, Bhaddiya, Mahānāma en Assaji. Zij werden later de leiders van de sangha of de boeddhistische gemeenschap.

Een ander beroemd voorbeeld van een arhat is Sariputta, die beschouwd wordt als de belangrijkste discipel van de Boeddha en zijn rechterhand. Hij stond bekend om zijn wijsheid, logica en scherpzinnigheid. Hij was degene die het achtvoudige pad systematiseerde en uitlegde aan anderen. Hij bereikte het nirvana kort voor de Boeddha’s dood.

Een derde voorbeeld van een arhat is Maudgalyayana, die beschouwd wordt als de tweede belangrijkste discipel van de Boeddha en zijn linkerhand. Hij stond bekend om zijn bovennatuurlijke krachten, zoals telepathie, telekinese en het vermogen om door muren te lopen. Hij gebruikte zijn krachten om veel wezens te helpen en te onderwijzen. Hij werd vermoord door een groep bandieten kort voor de Boeddha’s dood.

Er zijn nog veel meer voorbeelden van arhats in de boeddhistische traditie, zoals Ananda, Mahakasyapa, Subhuti, Angulimala, Patacara, Khema en Uppalavanna. Zij worden allemaal vereerd als grote heiligen die de leer van de Boeddha hebben bewaard en verspreid.


 6. In het taoïsme

Het concept van de hierofant in de tarot is ook niet precies hetzelfde als een concept in de leer van het taoïsme, maar er zijn wel enkele overeenkomsten en verschillen te vinden. Een mogelijke vergelijking is die tussen de hierofant en een taoïstische meester of wijze.

Een hierofant is een hogepriester die religieuze vieringen leidt en inwijdingen verricht in de mysteriën van het goddelijke. Een taoïstische meester of wijze is iemand die de weg van de Tao volgt, de natuurlijke orde en harmonie van het universum. Hij of zij heeft een diep inzicht in de principes van yin en yang, de wisselwerking van de tegengestelde krachten die alles in beweging houden.Hij of zij heeft ook een praktische kennis van alchemie, geneeskunde, astrologie en magie, die hij of zij gebruikt om het leven te verlengen en te verfijnen. Beiden hebben dus een diep inzicht in de spirituele en universele wetten, en kunnen deze kennis overbrengen op anderen.

Een voorbeeld is Ge Hong, die leefde in de vierde eeuw na Christus. Hij wordt beschouwd als een van de grootste taoïstische alchemisten en filosofen. Hij schreef het beroemde werk Baopuzi (De Meester die Eenvoud Omhelst), waarin hij uitlegde hoe men onsterfelijkheid kon bereiken door het gebruik van elixers, meditatie, ademhalingsoefeningen en magische praktijken. Hij was ook een historicus, biograaf en politiek adviseur. Hij verzamelde veel verhalen over taoïstische meesters en wonderen in zijn boek Shenxian Zhuan (Biografieën van Goddelijke Onsterfelijken).

Een derde voorbeeld is Wang Chongyang, die leefde in de twaalfde eeuw na Christus. Hij wordt beschouwd als de grondlegger van de Quanzhen (Volledige Perfectie) school van het taoïsme, die een synthese maakte van taoïsme, boeddhisme en confucianisme. Hij was een militaire officier die zich bekeerde tot het taoïsme na een ontmoeting met twee onsterfelijken. Hij bouwde een hut bij een bron (Quan) en begon te mediteren en te preken. Hij kreeg veel volgelingen, waaronder de beroemde Zeven Echte (Zhen) Meesters, die later het taoïsme verspreidden over Noord-China. Hij schreef ook veel gedichten, essays en commentaren over taoïstische geschriften.


7. In het confucianisme

Het confucianisme is gebaseerd op de leer van Confucius, die geen goddelijke openbaring of incarnatie claimde, maar een wijsgeer was die de oude tradities bestudeerde en interpreteerde. Het confucianisme is geen religie, maar een filosofie. Er bestaat niet zoiets als een priester in het confucianisme. Het gaat vooral over de moraal, de relaties tussen mensen en de rol van de staat.

Toch zijn er enkele overeenkomsten te vinden tussen de hierofant en het confucianisme. De hierofant is een symbool van spirituele wijsheid, geloof en traditie. Hij is een leraar, mentor en spiritueel raadgever, die de verbinding tussen hemel en aarde tot stand brengt. Hij volgt de bestaande regels, normen en procedures, en leert deze aan anderen. Hij is ook een leider, die zorgt voor harmonie en orde in de samenleving.

Het confucianisme heeft ook een hoge waardering voor spirituele wijsheid, geloof en traditie. Confucius was een leraar, mentor en spiritueel raadgever, die de verbinding tussen hemel en aarde zocht. Hij volgde de bestaande regels, normen en procedures, en leerde deze aan anderen. Hij was ook een leider, die streefde naar harmonie en orde in de samenleving.

Confucius had wel respect voor de oude wijzen en heiligen die voor hem leefden, zoals Yao, Shun en Yu, die als voorbeelden van deugdzaamheid en goed bestuur werden beschouwd. Hij had ook bewondering voor Lao Zi, de grondlegger van het taoïsme, die hij ooit ontmoette en raadpleegde over de rituelen. Hij erkende dat Lao Zi een diep inzicht had in de Tao, de Weg van het universum, maar hij vond dat zijn leer te abstract en te mystiek was voor het gewone volk34.

Confucius was vooral geïnteresseerd in het herstellen van de sociale orde en harmonie in zijn tijd, die gekenmerkt werd door oorlog, chaos en moreel verval. Hij geloofde dat dit kon worden bereikt door het cultiveren van de menselijkheid (ren), het volgen van de juiste weg (dao), het naleven van de rituelen (li) en het respecteren van de ouderen en de voorouders (xiao). Hij wilde zijn leer niet opleggen aan anderen, maar hij hoopte dat zijn leerlingen en volgelingen zijn voorbeeld zouden volgen en invloed zouden uitoefenen op de heersers en de samenleving.


8. In de kabbala

De hogepriester in de tarot is een kaart die de spirituele wijsheid, het geloof en de traditie symboliseert. Hij is een hogepriester die religieuze vieringen leidt en inwijdingen verricht in de mysteriën van het goddelijke. Hij is een leraar, mentor en spiritueel raadgever, die de verbinding tussen hemel en aarde tot stand brengt. Hij volgt de bestaande regels, normen en procedures, en leert deze aan anderen. Hij is ook een leider, die zorgt voor harmonie en orde in de samenleving.

De kabbala is een joodse mystieke traditie die de verborgen betekenis van de Torah en de schepping onthult. Het is een systeem van symbolen, concepten en praktijken die gericht zijn op het bereiken van eenheid met God, het begrijpen van de goddelijke wil en het herstellen van de kosmische harmonie. Het is een bron van inspiratie, inzicht en magie voor veel joden en niet-joden.

De Sefer Yetzirah (Boek der Schepping) is een van de oudste en belangrijkste teksten van de kabbala. Het is een kort en raadselachtig werk dat beschrijft hoe God het universum schiep met behulp van 32 “tekens”: 10 getallen (sefirot) en 22 letters van het Hebreeuwse alfabet. Het boek legt uit hoe deze tekens met elkaar verbonden zijn, hoe ze de verschillende aspecten van de werkelijkheid vormen en hoe ze gebruikt kunnen worden om wonderen te verrichten.

De hierofant kaart van de tarot hoort bij de sefira Chesed in de kabala, die ook wel Genade of Barmhartigheid wordt genoemd. Chesed is de vierde sefira op de levensboom en staat voor de goddelijke liefde, de expansie van het bewustzijn en de manifestatie van het goddelijke plan. Chesed wordt geassocieerd met het element water, de planeet Jupiter en de aartsengel Tzadkiel. De hierofant kaart symboliseert de spirituele leraar, de inwijder in de mysteriën en de bewaker van de traditie. De hierofant kaart leert ons om ons te verbinden met onze innerlijke wijsheid en om trouw te blijven aan onze morele waarden. De hierofant kaart nodigt ons uit om onze intuïtie te volgen en om ons te laten leiden door ons hogere zelf.