Wat betekent de Kluizenaar
(l'Hermite) Tarot Kaart?

Erin schuilen


Vraag: Wat moet er geheeld worden? Heb je nood aan afscherming? Welke wondes moeten herstellen? Waarover moet je in diepe doorgronding gaat? Waarvan heb je even ruimte nodig?

1. In de tarot de Marseille

De kluizenaar stelt een oude man voor die alleen op de top van een berg staat, terwijl hij een lantaarn vasthoudt in een van zijn handen en een staf in de andere. De berg staat voor de prestatie, de ontwikkeling en het succes die hij heeft bereikt. De kluizenaar verwijst naar het niveau van spirituele kennis dat hij heeft verworven, en dat hij bereid is om met anderen te delen. De lantaarn is het symbool van zijn innerlijke wijsheid en leiding, die hij gebruikt om zijn weg te verlichten. De staf is het teken van zijn macht en autoriteit, die hij gebruikt om zichzelf te leiden en te balanceren.

De betekenis van de kluizenaar is afhankelijk van de context en de positie waarin hij verschijnt. In het algemeen duidt de kluizenaar op een periode van introspectie, zelfreflectie en spirituele verlichting. Hij nodigt je uit om je terug te trekken uit het dagelijkse leven om je energie en aandacht naar binnen te richten en de antwoorden te vinden die je zoekt, diep in je ziel. Je beseft dat je diepste gevoel van waarheid en kennis in jezelf ligt, en niet in de afleidingen van de buitenwereld. Je laat het alledaagse achter je om je te wijden aan een reis van zelfontdekking, geleid door je innerlijke wijsheid en licht.

De kluizenaar kan ook wijzen op isolatie, eenzaamheid of terugtrekking uit de wereld. Hij kan aangeven dat je door een antisociale fase gaat waarin je geen zin hebt om met mensen om te gaan zoals je normaal zou doen. De kluizenaar is wijs, volwassen en ervaren, en kan een aanwijzing zijn voor iemand die op zoek is naar de diensten van een raadgever of psychiater. Dit is een tijd om je te concentreren op jezelf en je eigen behoeften te vervullen.


2. Tarotmeester Alejandro Jodorowsky

Volgens Jodorowsky is de kaart van de Kluizenaar (of de Heremiet) een symbool van innerlijke verlichting en wijsheid. De Kluizenaar draagt een lantaarn die zijn weg verlicht, maar ook die van anderen die hem willen volgen. Hij is niet bang voor het donker, want hij weet dat het licht in hemzelf zit. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld om zich te concentreren op zijn spirituele zoektocht, maar hij is niet eenzaam of geïsoleerd. Hij staat open voor het delen van zijn kennis met degenen die ernaar vragen.

De Kluizenaar leert ons dat we soms afstand moeten nemen van de drukte en het lawaai van het dagelijks leven om ons te verbinden met onze innerlijke stem. Hij nodigt ons uit om te mediteren, te reflecteren en te leren van onze ervaringen. Hij moedigt ons aan om onze eigen waarheid te vinden en te volgen, zonder ons te laten beïnvloeden door externe autoriteiten of meningen. Hij vertegenwoordigt ook de tijd en het geduld die nodig zijn om spiritueel te groeien en te rijpen. Hij is een gids en een mentor die ons helpt om onze eigen lichtbron te ontdekken.


3. Carl Jung en de archetypen

Het archetype van de Kluizenaar volgens Carl Jung is een van de meest complexe en mysterieuze archetypen. Het is een symbool van de innerlijke zoektocht naar wijsheid, waarheid en verlichting, die vaak gepaard gaat met een periode van afzondering, stilte en introspectie. De Kluizenaar is niet geïnteresseerd in de uiterlijke wereld, maar in de diepten van zijn eigen ziel. Hij is niet gebonden aan conventies, dogma’s of autoriteiten, maar volgt zijn eigen innerlijke gids. Hij is niet bang voor het onbekende, maar omarmt het als een bron van inspiratie en inzicht.

De Kluizenaar is ook een leraar en een mentor, die zijn kennis en ervaring deelt met degenen die ernaar vragen. Hij draagt een lantaarn die zijn weg verlicht, maar ook die van anderen die hem willen volgen. Hij is niet arrogant of egoïstisch, maar nederig en dienstbaar. Hij weet dat hij niet alles weet, maar dat hij altijd kan leren en groeien. Hij is niet eenzaam of geïsoleerd, maar verbonden met het geheel.

De Kluizenaar vertegenwoordigt het potentieel dat in ieder mens schuilt om zijn of haar ware zelf te ontdekken en te verwezenlijken. Hij nodigt ons uit om onze eigen spirituele reis te beginnen, om ons te bevrijden van de illusies en beperkingen die ons tegenhouden, om ons te verbinden met onze intuïtie en creativiteit, en om ons licht te laten schijnen in de wereld. Hij is een voorbeeld van individuatie, het proces waarbij een persoon zijn of haar unieke identiteit en bestemming vindt.


4. in het boeddhisme

In de Dhammapada, een verzameling van de Boeddha's spreuken, zei hij: "Het is goed om alleen te zijn. Wie alleen is, is gelukkig. Hij heeft de Dhamma als zijn vriend.Hij ziet niets dat hem bezoedelt."1Dit betekent dat iemand die zich afzondert van de wereldlijke verleidingen en verstrooiingen, zich kan concentreren op de beoefening van de Dhamma, de leer van de Boeddha, en zo vrede en geluk kan vinden in zichzelf.

In de Sutta Nipata, een andere verzameling van zijn leringen, zei hij: "Wie alleen leeft, wie weinig spreekt, wie vrede heeft met zijn geest, die heeft het pad naar Nirvana gevonden." Dit betekent dat iemand die zich niet laat meeslepen door sociale interacties, meningen of conflicten, die kalm en stil is in zijn geest, die het doel van het boeddhisme heeft bereikt, namelijk het einde van het lijden.

In de Majjhima Nikaya, een verzameling van zijn middellange toespraken, zei hij: "Er zijn twee soorten afzondering: lichamelijke afzondering en mentale afzondering. Wat is lichamelijke afzondering? Hier leeft iemand afgezonderd van zintuiglijke genoegens, afgezonderd van onheilzame toestanden.Wat is mentale afzondering? Hier laat iemand los wat onheilzaam is en ontwikkelt hij wat heilzaam is." Dit betekent dat afzondering niet alleen een kwestie is van fysiek alleen zijn, maar ook van mentaal loslaten van wat schadelijk is voor de geest en het cultiveren van wat heilzaam is voor de geest.

In de Anguttara Nikaya, een verzameling van zijn numerieke toespraken, zei hij: “Er zijn vijf voordelen van het leven in afzondering. Welke vijf? Men is bevrijd van veel kwaad; men is bevrijd van veel leed; men is bevrijd van veel angst; men heeft weinig moeite; men kan gemakkelijk concentratie bereiken.” Dit betekent dat afzondering iemand kan helpen om zich te ontdoen van veel negatieve emoties en toestanden die hem belemmeren op het spirituele pad, en dat het iemand kan helpen om gemakkelijker meditatie te beoefenen en de geest te zuiveren.

In de Samyutta Nikaya, een verzameling van zijn thematische toespraken, zei hij: “Er zijn vier soorten mensen die in deze wereld worden gevonden. Welke vier? Er is iemand die niet graag alleen leeft en ook niet geschikt is om alleen te leven; er is iemand die graag alleen leeft maar niet geschikt is om alleen te leven; er is iemand die niet graag alleen leeft maar wel geschikt is om alleen te leven; er is iemand die graag alleen leeft en ook geschikt is om alleen te leven. Van deze vier soorten mensen is degene die graag alleen leeft en ook geschikt is om alleen te leven het meest lovenswaardig.” Dit betekent dat niet iedereen geschikt of bereid is om een eenzaam afgezonderd pad te volgen, en dat degene die dat wel doet een bijzondere verdienste heeft.


5. In het taoïsme

Het kluizenaarsbestaan is een belangrijk aspect van het taoïsme, een oude Chinese filosofie en religie die gebaseerd is op het volgen van de Tao, of de Weg, die de natuurlijke orde en harmonie van het universum weerspiegelt. Het kluizenaarsbestaan is een manier om eenheid met de Tao te bereiken, door zich terug te trekken uit de wereldse zaken en zich te richten op de innerlijke ontwikkeling.

Er zijn verschillende vormen en gradaties van het kluizenaarsbestaan in het taoïsme. Sommige kluizenaars leven volledig afgezonderd van de samenleving, in grotten, bergen of bossen, waar ze zich wijden aan meditatie, ademhalingsoefeningen, alchemie en andere praktijken om hun lichaam en geest te zuiveren en te verfijnen.

Andere kluizenaars leven in kleine gemeenschappen of tempels, waar ze een eenvoudig en sober leven leiden, in overeenstemming met de taoïstische principes van wu-wei (niet-handelen), ziran (natuurlijkheid) en pu (eenvoud).

Weer andere kluizenaars leven in de wereld, maar houden zich afzijdig van de politiek, het geld en de roem, en proberen hun innerlijke vrede en wijsheid te bewaren te midden van de chaos en het lijden. Het doel van het kluizenaarsbestaan in het taoïsme is niet om te ontsnappen aan de wereld, maar om er bovenuit te stijgen. 

Enkele voorbeelden van belangrijke kluizenaars uit het taoïsme:

  • De legende van Laozi, de stichter van het taoïsme zelf. Volgens de traditie was Laozi een wijze en mysterieuze figuur die in de zesde eeuw voor Christus leefde. Hij werkte als een archivaris aan het keizerlijke hof, maar hij werd teleurgesteld door de corruptie en het geweld van zijn tijd. Hij besloot om zich terug te trekken uit de wereld en naar het westen te reizen. Bij de grenspoort werd hij tegengehouden door een bewaker, die hem smeekte om zijn wijsheid op te schrijven. Laozi stemde toe en schreef in korte tijd het beroemde boek Dao De Jing (De Weg en zijn Kracht), waarin hij de essentie van het taoïsme uiteenzette. Daarna verdween hij in de wildernis en werd nooit meer gezien.
  • De legende van Zhang Daoling, de stichter van de religieuze tak van het taoïsme. Zhang Daoling leefde in de tweede eeuw na Christus en was een beroemde alchemist en genezer. Hij zocht naar het elixer van onsterfelijkheid en beoefende meditatie en ademhalingsoefeningen in de bergen. Op een dag verscheen Laozi aan hem in een visioen en gaf hem de opdracht om een taoïstische orde te stichten, die bekend werd als de Hemelse Meesters. Zhang Daoling kreeg ook de macht om demonen uit te drijven, ziekten te genezen en wonderen te verrichten. Hij verzamelde veel volgelingen en stichtte een theocratische staat in Sichuan, die zich verzette tegen de Han-dynastie. Hij stierf op 123-jarige leeftijd, maar volgens sommige verhalen steeg hij op naar de hemel en werd hij een onsterfelijke.
  • De legende van Sun Bu’er, een van de zeven taoïstische patriarchen van de Noordelijke School. Sun Bu’er was een vrouw die leefde in de twaalfde eeuw na Christus. Ze was getrouwd met een rijke koopman en had drie kinderen. Ze was echter ontevreden over haar leven en verlangde naar spirituele vervulling. Ze werd een leerling van Wang Chongyang, de stichter van de Noordelijke School, die haar inwijdde in de geheimen van de innerlijke alchemie. Ze maakte grote vorderingen op het pad naar onsterfelijkheid en overtrof zelfs haar echtgenoot, die ook een leerling was. Ze gaf al haar bezittingen weg en verliet haar gezin om zich terug te trekken in een grot, waar ze zich wijdde aan meditatie en ascetisme. Ze schreef ook veel gedichten en verhandelingen over het taoïsme. Ze bereikte uiteindelijk de onsterfelijkheid en werd vereerd als een godin.


6. In het confucianisme

Confucius heeft ook gesproken over afzondering en het volgen van een eenzaam afgezonderd pad. Hij zei: “Wie alleen leeft, is ofwel een beest ofwel een god.” Hij bedoelde dat in afzondering leven veel wilskracht vereist. Confucius leerde dat het volgen van een eenzaam afgezonderd pad alleen zinvol is als het leidt tot zelfverbetering en zelfrealisatie. Hij zei: “De edele mens is in harmonie met zichzelf, maar niet noodzakelijk met de wereld. De kleine mens is in overeenstemming met de wereld, maar niet in harmonie met zichzelf.” Hij bedoelde dat de edele mens zijn eigen principes en waarden volgt, ook al gaat dat soms in tegen de conventies of verwachtingen van de wereld. De kleine mens past zich aan aan de wereld, maar verliest zijn eigen identiteit en integriteit.


7. In de kabala

De kluizenaar correspondeert met de letter Yod, die de eerste letter is van de naam van God (Yahweh) en die ook staat voor de hand, het instrument van de schepper.

De kluizenaar staat op het twintigste pad, dat het sefira (sfeer) van Tiferet (schoonheid) verbindt met het sefira van Chesed (genade). Dit pad wordt geassocieerd met het teken Maagd, het element Aarde en de planeet Mercurius. Het pad vertegenwoordigt het proces van zuivering, analyse en onderscheidingsvermogen, dat nodig is om de hogere waarheid te bereiken. De kluizenaar draagt een lantaarn die zijn weg verlicht, maar ook die van anderen die hem willen volgen. Hij is niet bang voor het donker, want hij weet dat het licht in hemzelf zit. Hij heeft zich teruggetrokken uit de wereld om zich te concentreren op zijn spirituele zoektocht, maar hij staat open voor het delen van zijn kennis met degenen die ernaar vragen.


8. In de Rider Waite / Thoth Tarot

De esoterische betekenis van de kluizenaarskaart volgens de Rider Waite en de Thot tarot is als volgt: